logo
ENGLISH
Διπλωματική εργασία

Η συγγραφή Διπλωματικής εργασίας (ΔΕ) αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και εκπονείται κατά το γ' εξάμηνο σπουδών. Είναι μια ευκαιρία που έχουν οι φοιτητές φοιτήτριες να ασχοληθούν συστηματικά με ένα θέμα που θέλουν να διερευνήσουν εις βάθος.

Γενικές πληροφορίες

Η Διπλωματική εργασία:

 • Πρέπει να χαρακτηρίζεται από:
  • πρωτοτυπία, πληρότητα και επιστημονικότητα,
  • άρτια, σαφή κι εύληπτη δομή και οργάνωση,
  • γλωσσική σαφήνεια, ακρίβεια και συνολική επιμέλεια.
 • Έχει έκταση 15.000-20.000 λέξεις (στο κύριο μέρος της) .
 • Εκπονείται στα ελληνικά ή τα αγγλικά , κατόπιν συνεννόησης με τον επιβλέποντα ή την επιβλέπουσα.
 • Παραδίδεται αφού έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα που έχετε επιλέξει.
 • Βαθμολογείται από τα 3 μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής στην κλίμακα 0-10 με βάση το 5.

Πριν την εκπόνηση

Προτού ξεκινήσετε τη ΔΕ σας, θα πρέπει να αναζητήσετε Τριμελή επιτροπή εποπτείας και να υποβάλετε την Αίτηση εκπόνησης.

Τριμελής επιτροπή εποπτείας

Η Μεταπτυχιακή εργασία σας θα βαθμολογηθεί από 3 μέλη της Επιτροπής εποπτείας. Σε αυτήν μετέχουν:

 • Ο επιβλέπων ή η επιβλέπουσα, με τον οποίο ή την οποία συνεργάζεστε καθ' όλη τη διάρκεια εκπόνησης της Εργασίας.
 • 2 εξεταστές που μπορεί να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, διδάσκοντες ή διδάσκουσες του ΠΜΣ και συγκεκριμένα:
  • Μέλη ΔΕΠ ή
  • Ερευνητές των βαθμίδων Α', Β' ή Γ'.

Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια η συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Οι επιβλέποντες δεν μπορούν να επιβλέπουν πάνω από 3 Μεταπτυχιακές εργασίες.

Εάν η φύση του θέματος αφορά πέραν του ενός επιστημονικά πεδία, είναι δυνατή η συνεργασία δύο επιβλεπόντων.

Υποβολή Αίτησης και Ερευνητικού υπομνήματος

Στα μέσα του β΄ εξαμήνου σπουδών και μετά από συνεννόηση με τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες, καταθέτετε στη Γραμματεία του ΠΜΣ (pms-polico@ionio.gr) την Αίτηση με:

 1. Τον τίτλο της Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σας
 2. Τον επιβλέποντα ή την επιβλέπουσα
 3. Το Ερευνητικό υπόμνημα με τα βασικά στοιχεία και τους στόχους της Εργασίας
 4. Την Υπεύθυνη δήλωση για τη λογοκλοπή.

Έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή

Εάν πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις και δεν προκύψει ζήτημα με τον τίτλο, το θέμα ή το υπόμνημα της Εργασίας σας, τότε μέσα σε 30 μέρες η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ καταρτίζει πίνακα με τα εγκεκριμένα θέματα και τα μέλη των Τριμελών επιτροπών εποπτείας. Ο πίνακας αναρτάται στις Ανακοινώσεις του ΠΜΣ .

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης

Η Διπλωματική εργασία εκπονείται κατά το γ' εξάμηνο σπουδών, χωρίς να απαιτείται η παρουσία σας στην Κέρκυρα.

Στάδια εκπόνησης

 1. Διατύπωση ερευνητικών ερωτήσεων ή ερευνητικής υπόθεσης :
  • Οριοθέτηση του πεδίου / Αναγνώριση του ερευνητικού προβλήματος
  • Σαφής προσδιορισμός και διατύπωση του σκοπού και των στόχων της μελέτης
 2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση :
  • Κριτική αποτίμηση της συναφούς υπάρχουσας βιβλιογραφίας
  • Αναφορά σε προγενέστερες έρευνες
 3. Σχεδιασμός έρευνας :
  • Μεθοδολογική προσέγγιση έρευνας
  • Συμμετέχοντες, δείγμα και διαδικασία επιλογής
  • Εργαλεία συλλογής δεδομένων
 4. Υλοποίηση έρευνας
 5. Παρουσίαση, ανάλυση, και ερμηνεία δεδομένων :
  • Στατιστική, ποσοτική ή ποιοτική ανάλυση
  • Παρουσίαση και σωστή χρήση πινάκων, σχημάτων κλπ.
  • Συνάφεια αποτελεσμάτων με ερευνητικά ερωτήματα ή υποθέσεις εργασίας
 6. Συμπεράσματα :
  • Συζήτηση των ευρημάτων της εργασίας ανά ερευνητικό ερώτημα
  • Σημασία και ερμηνεία των ευρημάτων
  • Αναφορά σε περιορισμούς/αδυναμίες της έρευνας
  • Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες και περαιτέρω αξιοποίηση των ευρημάτων.

Δομή

Η δομή της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να είναι η εξής (αναλυτικότερες πληροφορίες στον συνημμένο Οδηγό):

 1. Εξώφυλλο και σελίδα τίτλου
 2. Περίληψη στα ελληνικά και Λέξεις-κλειδιά
 3. Περίληψη στα αγγλικά (Abstract) και Λέξεις-κλειδιά (Keywords)
 4. Ευχαριστίες (Προαιρετικό)
 5. Πίνακας συμβόλων-ακρωνυμίων-συντομογραφιών (εάν υπάρχουν)
 6. Περιεχόμενα (αυτόματη εξαγωγή βάσει των Οδηγιών για Δημιουργία αυτόματου πίνακα περιεχομένων στο Microsoft Word)
 7. Κύριο μέρος της εργασίας - Κεφάλαια (πιο αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στον Οδηγό συγγραφής παρακάτω)
 8. Βιβλιογραφία (Ελληνική, Ξενόγλωσση)
 9. Ευρετήριο Ονομάτων και Όρων (όπου απαιτείται)
 10. Παραρτήματα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρίθμηση σελίδων

 • Χωρίς αρίθμηση: Τίτλος, Αφιερώσεις, Περιλήψεις και Περιεχόμενα
 • Με λατινική αρίθμηση: Ευχαριστίες, Καταστάσεις πινάκων και διαγραμμάτων
 • Κανονική αρίθμηση: από την πρώτη σελίδα του Κεφαλαίου 1 και εξής (ξεκινώντας από το 1).

Μέγεθος και περιθώρια σελίδας

 • Μέγεθος σελίδας: Α4
 • Επάνω και κάτω: 2,54 εκ.
 • Αριστερό: 3,5 εκ.
 • Δεξιό: 2,5 εκ.

Διαστήματα και Διάστιχο

 • Το διάστιχο (το διάστημα ανάμεσα στις σειρές του κειμένου) καθορίζεται σε μισή κενή γραμμή (1,5).
 • Οι παράγραφοι θα πρέπει να έχουν διάστημα 6 στιγμών πριν και μετά και μηδενική εσοχή στην πρώτη γραμμή.
 • Οι επικεφαλίδες των κεφαλαίων και των υποδιαιρέσεών τους θα πρέπει να έχουν διάστημα 12 στιγμών μετά.

Στοίχιση

 • Κεντρική στοίχιση : Εξώφυλλο
 • Δεξιά στοίχιση : Αφιερώσεις
 • Πλήρης στοίχιση : σε όλη την υπόλοιπη ΔΕ.

Γραμματοσειρά και μέγεθος κειμένου

 • Times New Roman ή Arial.
 • Τίτλος της ΔΕ: 16 στιγμές.
 • Τίτλος κεφαλαίων και των υποδιαιρέσεών τους: 14 στιγμές.
 • Κύριο κείμενο: 12 στιγμές.
 • Υποσημειώσεις: 10 στιγμές.

Βιβλιογραφικές παραπομπές

Δήλωση περί μη λογοκλοπής

Είστε υποχρεωμένοι να δηλώσετε υπεύθυνα ότι δεν κάνατε λογοκλοπή στη Διπλωματική εργασία σας. Στη δήλωσή σας πρέπει να αναφέρετε τα εξής:

Η/Ο,Οι …………………………………………………………, γνωρίζοντας τις συνέπειες της λογοκλοπής, δηλώνω/ουμε υπεύθυνα ότι η παρούσα εργασία με τίτλο «………………………………………………………………………………………» αποτελεί προϊόν αυστηρά προσωπικής εργασίας και όλες οι πηγές που έχω/ουμε χρησιμοποιήσει έχουν δηλωθεί κατάλληλα στις βιβλιογραφικές παραπομπές και αναφορές. Τα σημεία όπου έχω/ουμε χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενο ή/και πηγές άλλων συγγραφέων, αναφέρονται ευδιάκριτα στο κείμενο με την κατάλληλη παραπομπή και η σχετική αναφορά περιλαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφικών αναφορών με πλήρη περιγραφή.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λογοκλοπή από το TurnItIn, η εργασία σας απορρίπτεται, σύμφωνα με την Ακαδημαϊκή δεοντολογία του POLICO .

Μετά την εκπόνηση

Αφού εκπονήσετε τη Διπλωματική εργασία σας, θα πρέπει να την υποστηρίξετε και να την καταθέσετε ώστε να λάβετε Μεταπτυχιακό δίπλωμα. 

Υποστήριξη

Έχετε την υποχρέωση να υποστηρίξετε δημόσια της Μεταπτυχιακή εργασία σας. Η υποστήριξη γίνεται:

 • Στην Κέρκυρα ή εξ αποστάσεως (με τη χρήση πιστοποιημένης πλατφόρμας του Ιονίου Πανεπιστημίου)
 • Ενώπιον της Επιτροπής εποπτείας
 • Σε ημερομηνία που ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή και το αργότερο έως το τέλος του γ' εξαμήνου σπουδών.

Κατάθεση

Εντός 30 ημερών μετά την επιτυχή διεξαγωγή της υποστήριξης και τις απαραίτητες διορθώσεις ή βελτιώσεις που συνέστησε η Επιτροπή (εάν υπάρχουν), καταθέτετε το οριστικό κείμενο της Εργασίας σας.

Καταθέτετε το τελικό αρχείο PDF της Διπλωματικής εργασίας σας:

 • Στη Γραμματεία του ΠΜΣ ( pms-polico@ionio.gr )
 • Στα μέλη της Επιτροπής εποπτείας

Η ηλεκτρονική μορφή αναρτάται στο Αποθετήριο διπλωματικών εργασιών .

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης αίτησης σας, και μόνον με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής μπορεί να δοθεί μικρή παράταση στην κατάθεση και την υποστήριξη της Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Βαθμολογία

Τα μέλη της Τριμελούς επιτροπής που εξετάζουν την Εργασία οφείλουν να αποστείλουν τη βαθμολογία στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός 1 εβδομάδας από την υποστήριξη ή, εάν υπάρχουν διορθώσεις-βελτιώσεις, 1 εβδομάδα μετά την υποβολή της τελικής μορφής της Εργασίας. Ο τελικός βαθμός της προκύπτει από τον μέσο όρο βαθμολογίας των τριών βαθμολογητών και βαθμολογητριών.

Η Διπλωματική εργασία βαθμολογείται στην κλίμακα 0-10 και  με βάση το 7 και αξιολογείται από την Τριμελή επιτροπή εποπτείας ως προς:

 • Τον ερευνητικό της προσανατολισμό
 • Την ποιότητα και παρουσίαση της βιβλιογραφικής της αναδρομής
 • Την επιστημονική της μεθοδολογία
 • Την ουσία και χρησιμότητα των αποτελεσμάτων
 • Την οργάνωση της γραπτής και προφορικής της παρουσίασης.

Σε περίπτωση απόρριψης

Σε περίπτωση απόρριψής της από την Επιτροπή εποπτείας, οφείλετε να ολοκληρώσετε τη Διπλωματική εργασία σας εντός 4 μηνών από την πρώτη εξέταση και να εξεταστείτε δεύτερη και τελευταία φορά σε ημερομηνία που ορίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή εντός της προθεσμίας αυτής.

Σε περίπτωση νέας απόρριψης της Διπλωματικής εργασίας, διαγράφεστε από το ΠΜΣ, έχοντας οριστικά απωλέσει το δικαίωμα ολοκλήρωσης των σπουδών σας σε αυτό. Για τα μαθήματα στα οποία εξεταστήκατε επιτυχώς στη διάρκεια των σπουδών σας, λαμβάνετε σχετικό πιστοποιητικό. Εάν έχετε διαγραφεί για τους παραπάνω λόγους, είναι δυνατόν να επανεγγραφείτε, χωρίς εξετάσεις, ως υπεράριθμος, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του ΤΞΓΜΔ, κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής και με τους όρους της απόφασης αυτής.

gr  pdf.png  Οδηγίες εκπόνησης ΔΕ
Mέγεθος: 418.57 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημέρωση: 11-10-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας