Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γερμανικά ‒ Ελληνικά


Διδάσκων/ουσα: Ιωαννίδης Αναστάσιος
Κωδικός Μαθήματος: SC-7338
Κωδικός Gram-Web: ΔΔ2507
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδίκευσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Γερμανικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Ζ΄
ECTS: 11
Σύνολο Ωρών: 3
Erasmus: Μη Διαθέσιμο

Σύντομη Περιγραφή:

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η εμβάθυνση στη διαδοχική διερμηνεία και η εισαγωγή στην ταυτόχρονη. Ειδικότερα, το περιεχόμενο του μαθήματος συνίσταται στη συνέχιση της καλλιέργειας των δεξιοτήτων της διαδοχικής διερμηνείας με τη συνδρομή κειμένων απαιτητικού ειδικού περιεχομένου. Επιπλέον, οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη θεωρία της ταυτόχρονης διερμηνείας, καθώς και τις βασικές πρακτικές δεξιότητες αυτής. Συγκεκριμένα, βελτιώνουν τη βραχυπρόθεσμη μνήμη εργασίας τους, εισάγονται στις τεχνικές της ταυτόχρονης διερμηνείας, της διερμηνείας από κειμένου και της ψιθυριστής διερμηνείας, εξοικειώνονται με τον εξοπλισμό της καμπίνας διερμηνείας και μαθαίνουν πώς να αποκτούν αυτοματισμούς κι αντανακλαστικά, να διαχειρίζονται τη φωνή και το άγχος τους και να αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες καταστάσεις στην καμπίνα. Τέλος, μαθαίνουν πώς να προετοιμάζονται για ένα συνέδριο ταυτόχρονης διερμηνείας, αξιοποιώντας ορθά τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης, αποδελτιώνοντας κείμενα και χρησιμοποιώντας γλωσσάρια μέσα στην καμπίνα. Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη συνδρομή πρωτότυπου υλικού και αυθεντικών ομιλιών, οι οποίες άπτονται θεμάτων της επικαιρότητας και για τις οποίες οι φοιτητές προετοιμάζονται σε εβδομαδιαία βάση εκ των προτέρων.

 

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:
● να γνωρίζουν τα βασικά είδη και κατηγοριοποιήσεις της διερμηνείας
● να γνωρίζουν και να αναζητούν πληροφορίες επί επίκαιρων ζητημάτων πολιτικού, οικονομικού, γεωπολιτικού, πολιτισμικού κ.ά χαρακτήρα
● να αναλύουν, να ανασυνθέτουν και να αναδιατυπώνουν κείμενα και πληροφορίες
● να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν στην πράξη τις τεχνικές και δεξιότητες της διαδοχικής και της ταυτόχρονης διερμηνείας με προσομοίωση συνθηκών επαγγελματικού περιβάλλοντος
● να παράγουν δημόσια λόγο και να παρουσιάζουν ομιλίες μπροστά σε κοινό
● να γνωρίζουν πώς να ερευνούν και να προετοιμάζονται για τη διερμηνεία

Γενικές ικανότητες

• Απόκτηση γνώσης των βασικών θεωρητικών αρχών της Μεταφρασεολογίας
• Απόκτηση γνώσης επί επίκαιρων ζητημάτων πολιτικού, οικονομικού, γεωπολιτικού, πολιτισμικού κ.ά χαρακτήρα
• Παραγωγή δημοσίου λόγου κατόπιν αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης κειμένων και πληροφοριών
• Εξάσκηση στη διερμηνεία με προσομοίωση συνθηκών επαγγελματικού περιβάλλοντος
• Περίληψη κειμένων, αναδιατύπωση και μεταφορά τους από τη γερμανική στην ελληνική γλώσσα.
• Τεχνική λήψης σημειώσεων διαδοχικής διερμηνείας
• Τεχνικές ταυτόχρονης διερμηνείας, διερμηνείας από κειμένου, ψιθυριστής διερμηνείας
• Παρουσίαση ομιλιών μπροστά σε κοινό (τέχνη της ρητορικής)
• Έρευνα σε ηλεκτρονικές πηγές αντίστοιχων θεματικών περιοχών
• Ομαδική εργασία/Συνεργασία
• Λήψη αποφάσεων λαμβάνοντας υπόψη τα εκάστοτε γλωσσικά, πολιτισμικά και καταστασιακάσυμφραζόμενα
• Άσκηση αυτοκριτικής και αξιολόγηση
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Επίδειξη επαγγελματικής συμπεριφοράς και ηθικής υπευθυνότητας
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
• Επίδειξη κοινωνικής ευαισθησίας σε θέματα μειονοτήτων και φύλου

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Ασκήσεις διερμηνείας με την τεχνική λήψης σημειώσεων και τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου (που άπτονται της γερμανικής πολιτικής, πολιτισμικής κλπ. επικαιρότητας).
2η εβδομάδα: Ασκήσεις διερμηνείας με την τεχνική λήψης σημειώσεων και τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου (που άπτονται της γερμανικής πολιτικής, πολιτισμικής κλπ. επικαιρότητας).
3η εβδομάδα: Ασκήσεις διερμηνείας με την τεχνική λήψης σημειώσεων και τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου (που άπτονται της γερμανικής πολιτικής, πολιτισμικής κλπ. επικαιρότητας).
4η εβδομάδα: Ασκήσεις διερμηνείας με την τεχνική λήψης σημειώσεων και τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου (που άπτονται της γερμανικής πολιτικής, πολιτισμικής κλπ. επικαιρότητας).
5ηεβδομάδα: Εισαγωγή στη διερμηνεία συνεδρίων (ιστορική αναδρομή, επαγγελματικό προφίλ του διερμηνέα, κοινωνιολογία του επαγγέλματος, περιβάλλοντα εργασίας)
6η εβδομάδα: Εισαγωγή στη διερμηνεία συνεδρίων (είδη ταυτόχρονης διερμηνείας, βασικές τεχνικές, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης, τεχνικός εξοπλισμός)
7η εβδομάδα: Ασκήσεις ταυτόχρονης διερμηνείας με την τεχνική της από κειμένου διερμηνείας.
8ηεβδομάδα: Ασκήσεις ταυτόχρονης διερμηνείας με την τεχνική της από κειμένου διερμηνείας.
9ηεβδομάδα: Ασκήσεις ταυτόχρονης διερμηνείας με τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού (καμπίνας) και με τη συνδρομή κειμένων γενικού περιεχομένου.
10ηεβδομάδα: Ασκήσεις ταυτόχρονης διερμηνείας με τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού (καμπίνας) και με τη συνδρομή κειμένων γενικού περιεχομένου.
11ηεβδομάδα: Ασκήσεις ταυτόχρονης διερμηνείας με τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού (καμπίνας) και με τη συνδρομή κειμένων γενικού περιεχομένου.
12ηεβδομάδα: Ασκήσεις ταυτόχρονης διερμηνείας με τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού (καμπίνας) και με τη συνδρομή κειμένων γενικού περιεχομένου.
13η εβδομάδα: Ασκήσεις ταυτόχρονης διερμηνείας με τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού (καμπίνας) και με τη συνδρομή κειμένων γενικού περιεχομένου.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

• Ιωαννίδης, Α. (2018). Μπορείτε να τους ρωτήσετε για μένα; Η διερμηνεία στις διαδικασίες χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα.Αθήνα: Δίαυλος
• Bellos, D. (2011). Is that a fish in your ear? Translation and the meaning of everything. NewYork: Faber and Faber
• Duflu, V. (2016). Be(com)ing a Conference Interpreter. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company
• Gile, D. (2009). Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company
• Gillies, A. (2013). Conference Interpreting: A Student’s Practice Book. Oxon: Routledge
• Gillies, A. (2005). Note taking for consecutive interpreting – a short course. Manchester: St. Jerome Publishing
• Pöchhacker, F. (2016). Introducing interpreting studies. 2nd ed. London: Routledge
• Pöchhacker, F. (1994). Simultandolmetschen als komplexes Handeln. Tübingen: Gunter Narr
• Pöchhacker, F. (2000). Dolmetschen. Konzeptuelle Grundlagen und deskriptive Untersuchungen. Tübingen: Stauffenburg
• Pym, A./Shlesinger, M./Jettmarova, Z. (2006). Sociocultural Aspects of Translating and Interpreting. Amsterdam/Philadelphia: JohnBenjaminsPublishingCompany
• Roderick, J. (2002). Conference Interpreting Explained. Manchester: St. JeromePublishing
• Setton, R. &Dawrant, A. (2016) Conference Interpreting – A Trainer's Guide. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company
• Vlachopoulos, S. (2016). Community interpreting in Greece. Building the future. International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication. Διαθέσιμο στο https://zenodo.org/record/161349#.WCnev3f5yCQ

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο/Eισήγηση, συζήτηση, ερωταποκρίσεις, καταιγισμός ιδεών (brainstorming). Ειδικότερα για τη διδασκαλία της πρακτικής διάστασης της διερμηνείας επιστρατεύονται οι μέθοδοι της πρακτικής άσκησης, του παιχνιδιού ρόλων, των ομάδων εργασίας, της άσκησης κριτικής και αυτοκριτικής.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού / «δεξαμενών ομιλιών» για την εξάσκηση της διερμηνείας.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Στις εξετάσεις εξαμήνου οι φοιτητές καλούνται να κάνουν ταυτόχρονη διερμηνεία σε μια ομιλία διάρκειας 8-10 λεπτών.


Επιστροφή
35-years
<< <
Νοέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 30-11-2023
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας