Μετάφραση Ελληνικά ‒ Αγγλικά II


Διδάσκων/ουσα: Αλεξάκη Σωτηρία-Λητώ
Κωδικός Μαθήματος: EN-2217
Κωδικός Gram-Web: ΜΕ1502Ε
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Αγγλικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Β΄
ECTS: 3
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο
gr  pdf.png  Μετάφραση Ελληνικά ‒ Αγγλικά II
Mέγεθος: 208.17 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Παρουσίαση της Μετάφρασης ως στοχευμένης δραστηριότητας και, συγκεκριμένα, ως διαπολιτισμικής και διαπροσωπικής διάδρασης και κειμενοπαραγωγικής δράσης.Κείμενα μεγαλύτερης έκτασης,με εντονότερο βαθμό ειδικότητας και πολιτισμικό φορτίο που επιλέγονται από βρετανικές, ιρλανδικές ή αμερικανικές ιστοσελίδες αναλύονται μέσω του εντοπισμού και της σύγκρισης των γλωσσοπολιτισμικών και γλωσσοκειμενικών διαφορών της ξένης γλώσσας και πολιτισμού με την ελληνική  και μεταφράζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των μεταφραστικών οδηγιών που παρέχονται στους φοιτητές ταυτόχρονα με το προς μετάφραση κείμενο και τη χρήση συγκεκριμένων μεταφραστικών κανόνων και στρατηγικών.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:
• κατανοούν τις διαφορετικές προσεγγίσεις που πρέπει να εφαρμόζουν ανά κειμενικό είδος
και τύπο κειμένου
• επιλύουν προβλήματα ορολογίας μαθαίνοντας τεχνικές αναζήτησης και χρήσης βάσεων
δεδομένων ορολογίας και γλωσσαρίων
• καταρτίζουν γλωσσάρια σε Wordκαι Excel
• κατανοούν τις ιδιαιτερότητες των ειδικών κειμένων και των δυσκολιών που θέτουν
• κατανοούν τις ιδιαιτερότητες των λογοτεχνικών κειμένων και των δυσκολιών που θέτουν
• εξοικειωθούν με την έννοια της ορατότητας του μεταφραστή, της ξενικής και της
οικειωτικής μετάφρασης (Venuti)
• μεταφέρουν στη γλώσσα άφιξης όχι μόνο τη λογικοπροτασιακή σημασία των λέξεων, αλλά
και την εκφραστική, συμφραστική και ανακλητική
• κατανοούν και να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις ιδιαίτερες προκλήσεις της
μεταδημιουργίας και της μετάφρασης/τοπικής προσαρμογής ιστοσελίδων και προωθητικού
υλικού

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα:Λογικοπροτασιακή, εκφραστική, συμφραστική και ανακλητική σημασία των λέξεων.
2η εβδομάδα: Ειδική γλώσσα (LSP) και γενική γλώσσα (LGP).Μεταφράζοντας προς την ξένη γλώσσα.
3η εβδομάδα: Μεταφράζοντας ειδικά κείμενα: Προβλήματα που προκύπτουν από την ειδική
γλώσσα. Προβλήματα ορολογίας.
4ηεβδομάδα: Η ερευνητική ικανότητα του μεταφραστή και επίλυση προβλημάτων ορολογίας.
5η εβδομάδα:Δημιουργία γλωσσαρίων σε Wordκαι Excel. Πρακτική άσκηση:Δημιουργία
γλωσσαρίου (διεθνής πολιτική).
6η εβδομάδα:Μετάφραση και λογοτεχνία:Hορατότητα του μεταφραστή, διαφορές ξενικής και της
οικειωτικής μετάφρασης (Venuti).
7η εβδομάδα: Μετάφραση και λογοτεχνία: Διατήρηση της εκφραστικότητας. Πρακτική άσκηση:
Μετάφραση λογοτεχνικού κειμένου.
8η εβδομάδα: Μετάφραση προωθητικού υλικού/Μεταδημιουργία. Λειτουργικές προσεγγίσεις στη
μετάφραση. Τοπική προσαρμογή ιστοσελίδων.
9η εβδομάδα: Πρακτική άσκηση: Μετάφραση προωθητικού/διαφημιστικού υλικού από τον τομέα
του τουρισμού.
10η εβδομάδα: Πρακτική Άσκηση: Τοπική προσαρμογή ιστοσελίδας.
11η εβδομάδα: Ομαδική εργασία: Μετάφραση και σχολιασμός προωθητικού υλικού από τον τομέα
του πολιτισμού.
12η εβδομάδα: Ομαδική εργασία: Μετάφραση και σχολιασμός τεχνικού κειμένου με προβλήματα
ορολογίας.
13η εβδομάδα:Ανακεφαλαίωση, επίλυση αποριών

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Baker, M. (ed) (2009) CriticalReadingsinTranslationStudies.London/New York: Routledge.
Baker, M. (ed.) (1998) Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London: Routledge.
Baker, M. (1992) In Other Words. London: Routledge.
Benjamin, W. (1969/2000) “The task of the translator”. Ιn L. Venuti (ed) (2000) The Translation
Studies Reader. London: Routledge.
Berman, A. (1985/2000) “Translation and the trials of the foreign”. In L. Venuti (ed) (2000) The
Translation Studies Reader. London: Routledge.
Delisle, J. and Woodsworth, J. (eds) (1995) Translators through History. Amsterdam: John Benjamins.
Gentzler, E. (1993/revised edition 2001) Contemporary Translation Theories.Clevedon: Multilingual
Matters.
Hatim, B. and Mason, I. (1990) Discourse and the Translator. London: Longman.
Γραμμενίδης, Σ., Δημητρούλια, Τ., Λουπάκη, Ε. &Φλώρος, Γ. (2016)
ΔιεπιστημονικέςπροσεγγίσειςτηςΜετάφρασηςΑθήνα: HellenicAcademicLibrariesLink. Available online
at: http://hdl.handle.net/11419/3901[last accessed 18November 2016].
Hervey, S. & Higgins, I (1992) Thinking Translation: A Course in Translation
Method.London:Routledge.
Κεντρωτής, Γ. (1996) Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης. Αθήνα: Εκδόσεις Δίαυλος.
Κεραμίδας, Σ. (2015) Ζητήματα Ορολογίας στην Τεχνική Μετάφραση.Αθήνα: Δίαυλος.
Kuhiwczak, P.&Littau, K. (2007) A Companion to Translation Studies. Clevedon: Multilingual Matters.
Munday, J. (2001) Introducing Translation Studies: Theories and Applications. London: Routledge.
Newmark, P. (1988) A Textbook of Translation.London:Prentice Hall.
Παριανού, Α. (2010) “Power relationships between major and minor languages and the translation of
LSP texts”. In W. von Hahn &C.Vertan (eds) Fachsprachenin der
weltweitenKommunikation/Specialized Language in Global Communication. Frankfurt am Main: Peter
Lang, 476–482.
Παριανού, Α. (2009) Translating from Major into Minor Languages. Αθήνα: Εκδόσεις Δίαυλος.
Παριανού, Α. &Κελάνδριας, Π. (2003) “Lexical Economy in LSP: Abbreviations and their Translation
from English to Greek”. In M.Sidiropoulou&A.Papaconstantinou (eds) Choice and Difference in
Translation. The Specifics of Transfer, Athens: The National and Kapodistrian University of Athens,
205–219.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Η διδασκαλία πραγματοποιείται πρόσωπο με πρόσωπο.

Το μάθημα έχει την υβριδική μορφή διάλεξης και εργαστηρίου. Βασίζεται σε μεγάλο μέρος στο διάλογο με
τους φοιτητές καιστα σχόλιά τους. Εργαστηριακές ασκήσεις
παρουσιάζουν πρακτικές πτυχές των ζητημάτων που
καλύπτονται και περιγράφονται στην θεωρία.Γίνεται χρήση
εποπτικών μέσων, καθώς και πρακτική εξάσκηση στη
μετάφραση ποικίλων κειμενικών ειδών με αναφορά στη
θεωρία. Διατίθεται υλικό που καλύπτει όλη τη διδακτέα
ύλη. Η διάθεση του υλικού αυτού γίνεται μέσω της
πλατφόρμας e-class.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Το μάθημα εξετάζεται με τελική γραπτή εξέταση, ήτοι μετάφραση από τα Ελληνικά προς τα Αγγλικά κειμένου
300λέξεων περίπου και σχολιασμό συγκεκριμένων μεταφραστικών προβλημάτων. Επιτρέπεται η χρήση μονόγλωσσων, δίγλωσσων και πολύγλωσσων λεξικών, ειδικών και γενικών. Δεν επιτρέπεται η χρήση σημειώσεων.


Επιστροφή
35-years
<< <
Νοέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 30-11-2023
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας