Δείτε τα νέα του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) για τις σπουδές, τις εκδηλώσεις, τις προκηρύξεις και τον κορωνοϊό (COVID-19).

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πολιτική, Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Social Media
Δημοσίευση: 26-05-2020 11:41 | Προβολές: 4148
Έναρξη: 26-05-2020 |Λήξη: 02-10-2020
[Έληξε]
image

Η «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτική, Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία» (http://dflti.ionio.gr/polico/) φιλοδοξεί να καλύψει το κενό που υφίσταται στον ελληνικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό χώρο σχετικά

α) με τη μελέτη και ανάλυση του Λόγου σε συνθήκες διαπολιτισμικής επικοινωνίας

β) με τις πολιτικές και κοινωνικές χρήσεις της γλώσσας.

Το Πρόγραμμα εξετάζει κυρίως τον τρόπο δημιουργίας και προβολής “εικόνων” μέσα από την Γλώσσα.

Η εξέταση αυτή βασίζεται αφ' ενός σε θεωρητικές προσεγγίσεις που εστιάζουν στις έννοιες της ισχύος, της ιδεολογίας, της κοινωνικής θέσης κ.ά., όπως αυτές διαμορφώνονται από τον πολιτικό και δημοσιογραφικό Λόγο, και αφ' ετέρου σε κάποιες συγκεκριμένες θεματολογίες που ερευνούν τις γλωσσικές στάσεις συγκεκριμένων ομιλητών.

Κύριος σκοπός του ανωτέρω είναι η παραγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων σχετικά με την πραγματικότητα πίσω από τις λέξεις.

Από την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020 το Πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα για Διδασκαλία Από Απόσταση.

ΓΕΝΙΚΑ

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης –Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α’/4-8-2017) και την απόφαση ίδρυσής του (ΦΕΚ 1500/ 02.05.2018, τ. Β ́), για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Πολιτική, γλώσσα και διαπολιτισμική επικοινωνία» (Master of Arts in Politics, Language and Intercultural Communication), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στo οικείο πεδίο.

Η χρονική διάρκεια σπουδών του Προγράμματος είναι τρία (3) εξάμηνα. Στα δύο πρώτα εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του πρώτου έτους) οι φοιτητές παρακολουθούν σεμιναριακά μαθήματα, ενώ στο χειμερινό εξάμηνο του δεύτερου έτους εκπονούν Μεταπτυχιακή ΔιπλωματικήΕργασία. Στο τέλος των σπουδών κάθε φοιτητής οφείλει να έχει συγκεντρώσει συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες (30 στο χειμερινό εξάμηνο, 30 στο εαρινό εξάμηνο και 30 από την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας).Γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα γίνουν δεκτοί συνολικά έως είκοσι (20) φοιτητές.

Μπορούν να γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ πτυχιούχοι Μετάφρασης, Διεθνών Σχέσεων, Νομικής, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, Ευρωπαϊκών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών, Πολιτισμικών Σπουδών, Θετικών Επιστημών, Φιλολογικών Σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή άλλων παραγωγικών σχολών, διπλωματικοί υπάλληλοι, ανώτεροι και ανώτατοι υπάλληλοι υπουργείων εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. Πτυχιούχοι εξωτερικού γίνονται, τέλος, δεκτοί υπό τον όρο να έχει αναγνωρισθεί το πτυχίο τους από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ως ισότιμο και αντίστοιχο. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων πραγματοποιείται κατ’ αρχάς με αξιολόγηση του ατομικού φακέλου που θα υποβάλουν (βλ. δικαιολογητικά) και στη συνέχεια με γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις και συνέντευξη.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

i.Κοινωνιογλωσσολογία (γραπτή εξέταση)

ii.Διαπολιτισμική επικοινωνία (γραπτή εξέταση)

iii.Επικαιρότητα στη διεθνή πολιτική (γραπτή εξέταση)

Ενδεικτική βιβλιογραφία για κάθε μάθημα ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η προφορική συνέντευξη διενεργείται ενώπιον επιτροπής, η οποία ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής του ΠΜΣ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να υποβάλουν στην Γραμματεία του Προγράμματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πίνακα αναλυτικής βαθμολογίας όλων των προπτυχιακών μαθημάτων
 • Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης μιας τουλάχιστον από τις εξής ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική ή γερμανική. Η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από την υποβολή πτυχίου γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 και άνω. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ, καθώς και πτυχίο μιας ξένης γλώσσας, ως ανωτέρω. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση πιστοποιητικού επάρκειας της ελληνικής γλώσσας
 • Αποδεικτικά για ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ ή από διδάσκοντες ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Υποψήφιος που δεν καταθέσει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των εξετάσεων τον φάκελο με τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης.

Οι φάκελοι των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (pms-polico@ionio.gr) ή στη Γραμματεία του ΠΜΣ έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας

Γραμματεία ΠΜΣ «Γλώσσα, Πολιτική και Διαπολιτισμική Επικοινωνία»

Πλ. Χρήστου Τσιριγώτη (Κτίριο Γαληνός) 49100 Κέρκυρα

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

 • Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου 2020. Ο κατάλογος των υποψηφίων και το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα αναρτηθούν έως την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2020, στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΜΣ, στο κτίριο Γαληνός (πλατεία Χρ. Τσιριγώτη) στην Κέρκυρα καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του ΠΜΣ. Ο τρόπος εξετάσεων θα ανακοινωθεί εγκαίρως.
 • Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν έως την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 (θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΜΣ και θα καταχωρισθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του ΠΜΣ).
 • Τα μαθήματα του Προγράμματοςγια το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 1. Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι ΔΩΡΕΑΝ
 2. Η παρακολούθηση του συνόλου των διδακτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες για τα δύο πρώτα εξάμηνα
 3. Όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος οι φοιτητές του ΠΜΣ, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες, συμμετέχουν υποχρεωτικά και αμισθί στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος σε προπτυχιακό επίπεδο ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες (επιτηρήσεις κ.ά.)
 4. Η παρούσα προκήρυξη διέπεται στο σύνολό της από τις σχετικές ρυθμίσεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Τμήματος και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μωραΐτη Ελένη

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26610-87225

E-mail: pms-polico@ionio.gr

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος και Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

 

Σωτήρης Λίβας

Αναπληρωτής Καθηγητής

 


Επιστροφή
<< <
Σεπτέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Δευτέρα 20-09-2021
Εισαγωγικές εξετάσεις Ειδίκευσης Διερμηνείας 2021-2022
Έναρξη: 30-08-2021 |Λήξη: 24-09-2021
[Σε Εξέλιξη]
Εγγραφές πρωτοετών 2021 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο - welcome2ionio
Έναρξη: 16-09-2021 |Λήξη: 24-09-2021
[Σε Εξέλιξη]