Αντικείμενο

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πολιτική, γλώσσα και διαπολιτισμική επικοινωνία» είναι η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας αλλά και ο συνδυασμός θεωρητικής διδασκαλίας και εξειδικευμένης εμπειρικής μελέτης επί των θεμάτων που προκύπτουν από τη διάδραση μεταξύ πολιτικών, ιστορικών, γλωσσικών, πολιτισμικών, κοινωνικών και άλλων παραμέτρων στον λόγο.

Διευθυντής του Π.Μ.Σ. «Πολιτική, γλώσσα και διαπολιτισμική επικοινωνία» είναι ο Εκλεγμένος Πρόεδρος του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. Αναπληρωτής Καθηγητής, Σωτήρης Λίβας.

Συχνές ερωτήσεις

1. Ποια είναι τα μαθήματα που θα διδάσκονται και ποιο το περιεχόμενο τους;

Τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων υπάρχουν στο διαδίκτυο. Με την έναρξη του εξαμήνου μοιράζονται και τα πλήρη περιγράμματα των μαθημάτων στους φοιτητές που τα παρακολουθούν.

2. Ποιες ώρες και μέρες θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα;

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

3. Ποια μαθήματα του ΠΜΣ έχουν υποχρεωτική παρακολούθηση;

Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική, εκτός διαφορετικής πρόβλεψης στον Κανονισμό του ΠΜΣ.

4. Ποιο είναι το όριο των απουσιών ανά μάθημα;

Ως τακτική παρακολούθηση δεν μπορεί να νοηθεί η συμμετοχή σε λιγότερες από τα 2/3 των διδακτικών ωρών σε κάθε μάθημα, ή κατ’ ελάχιστον στο 50% +1 των 17 διδακτικών ωρών. Βλέπε περισσότερα στον Κανονισμό (§7,3 / σελ. 15).

5. Πώς πιστοποιείται η επαρκής γνώση ξένης γλώσσας;

Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον Κανονισμό (§4,3 / σελ. 5-6).

6. Ποια είναι η ελάχιστη διάρκεια των σπουδών και λήψη διπλώματος;

Η ελάχιστη διάρκεια των σπουδών είναι 3 εξάμηνα και η μέγιστη ορίζεται με βάση τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό (§8 / σελ. 20).

7. Πότε ξεκινούν τα μαθήματα;

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων είναι η Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018.

8. Ποια είναι η διαδικασία εισαγωγής στο Πρόγραμμα;

Θα πρέπει να καταθέσετε όλα τα δικαιολογητικά σας μέχρι την ημερομηνία λήξης της προκήρυξης. Στη συνέχεια, διενεργούνται γραπτές και προφορικές εξετάσεις, όπως ορίζεται στον Κανονισμό (§4 / σελ. 5).

9. Πού μπορώ να βρω το έντυπο αίτησης;

Το συγκεκριμένο έντυπο μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

10. Ποιοι μπορούν να είναι υποψήφιοι για συμμετοχή στο ΠΜΣ;

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Μεταφραστικών Σπουδών, Διεθνών Σχέσεων, Διεθνούς Δικαίου, Πολιτικών Επιστημών, Ευρωπαϊκών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών, Πολιτισμικών Σπουδών, Τμημάτων με αντικείμενο την κοινωνική διάσταση της γλώσσας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης μπορεί να γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή άλλων παραγωγικών σχολών, διπλωματικοί υπάλληλοι, ανώτεροι και ανώτατοι υπάλληλοι υπουργείων εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.

Για λοιπές κατηγορίες υποψηφίων, βλέπε τον Κανονισμό (§4, 1).