Ύλη Εξετάσεων "Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση ΙΙ "

Διάστημα ισχύος: 
04/04/2012
Για το μάθημα του κ. Γ. Λαζαράτου "Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση ΙΙ", του ΣΤ΄ εξαμήνου, η ύλη των εξετάσεων είναι η εξής:

1. Γιάννης Λαζαράτος, Τέχνη και Πολυσημία, Αθήνα, Παπαζήσης, 2004, τα κεφάλαια:
"1.1 Ο κριτικός ορθολογισμός του Α. Banfi", σελ. 63-97, και
"1.4 Karl Popper: Διαψευσιμότητα και anticipatio mentis", σελ. 145-169.

2. Γιάννης Λαζαράτος,Umberto Eco: Διασημειωτική Μετάφραση & Μετάφραση και Επιστημολογία, Αθήνα, Παπαζήσης, 2007, το κείμενο: Μετάφραση και Επιστημολογία, σελ. 21-49.