ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ HELMEPA 2019-2020)

Διάστημα ισχύος: 
22/05/2019 to 30/06/2019

Προκήρυξη τριών Υποτροφιών της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA. Το ύψος κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε €15.000, και δίδεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών επιπέδου Master's στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Σημειώνεται ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν μέχρι την 10η Ιουνίου 2019 στην Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – HELMEPA, Περγάμου 5, Ν. Σμύρνη 17121 (τηλ. 210 9343088) με την ένδειξη της συγκεκριμένης Υποτροφίας για την οποία υποβάλλονται.

Τμήμα Γ΄ Τεκμηρίωσης και Διασφάλισης Ποιότητας

Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης

Υπουργείο  Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37,

 15180 Μαρούσι, Αθήνα

 e.mail: dqa@minedu.gov.gr

Τηλ:+30 210 344 -3386, -2452

Mέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ