Πρόγραμμα σπουδών Ειδίκευσης Μετάφρασης

Για την απόκτηση πτυχίου Ειδίκευσης Μετάφρασης, οι φοιτητές οφείλουν να συγκεντρώσουν 151 διδακτικές μονάδες / 240 ECTS.

Δείτε αναλυτικά τα προσφερόμενα μαθήματα του Τμήματος:


Κωδικός Title Εξάμηνο Τύπος ECTS
ΛΟ1101 Modern Greek Language I Α Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΜΕ1501Ε Translation Greek - English Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2501Θ Translation German-Greek I Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3501Ε Translation Greek-French I Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3501Θ Translation French - Greek Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΞΓ0101-0 English Language Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΞΓ0301 French Language Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΓΠ1701 Computer Science I Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΕΔ0101 Applied Laboratory Teaching of Language and Culture in Albania I Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΚΟ0201 Introduction to Politics Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ 0110 Literature and the Greek Language Question Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ0901 An Introduction to Western Literature I Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΧΠ0720 Turkey: Language, Culture and Society Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΧΠ0801 Spain: Country and Civilization Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
Erasmus Course Introduction to Modern Greek Literature Α Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 8,00
ΓΠ0860 Applied documentation methods in political, economic and cultural, modern Albanian issues Α Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΓΠ0870 Methodology of Writing Academic Texts Α Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΓΠ0880 Turns in German and comparative literature and questions of reception Α Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΞΓ0701 Turkish Language I Α Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 2,00
Σεμινάριο Philosophical Texts Analysis Α Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΘΕ0202-1 Translation Theory and Practice II Β Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΛΟ1102 Modern Greek Language II Β Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΜΕ1502Ε Translation Greek-English II Β Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ1502Θ Translation English-Greek II Β Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2502Ε Translation Greek-German II Β Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3502Ε Translation Greek-French II Β Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3502Θ Translation Fr - Gr ΙI Β Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΞΓ0102 English Language II Β Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΞΓ0302 French Language ΙI Β Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΓΠ1702 Computer Science ΙΙ Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΔΙ0102 International Relations and International Politics Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΔΙ0700 International Economic Relations and Economic Crime Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΕΔ0102 Applied Laboratory Teaching of the Language and Culture of Albania II Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ0102 Modern Greek Literature II Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ0103 Modern Greek Poetry Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ0902 An Introduction to Western Literature II Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ1000 Comparative Literature Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
- Political Communication Β Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΞΓ0702 Turkish Language II Β Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 2,00
ΕΡ0103-1 Oral Speech in English Γ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΕΡ0303-1 Oral Speech in French Γ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΙΣ0100 English Literature Ι Γ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΙΣ0200 German Literature Ι Γ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΙΣ0300 French Literature Ι Γ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΛΟ0101 Modern Greek Literature I Γ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΜΕ1503Ε Translation Greek-English III Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2503Ε Translation Greek-German III Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2503Θ Translation German-Greek III Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3503Ε Translation Greek-French III Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3503Θ Translation Fr - Gr ΙII Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΧΠ0101 Britain: Country and Civilization Ι Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΧΠ0201 Germany: Country and Civilization Ι Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΧΠ0301 France: Country and Civilization I Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΓΠ2300 Elements of Natural Sciences Γ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΙΣ0700 History of Turkish Literature Γ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΜΚΕΕ01 Translation of EU Texts Γ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΞΓ0703 Turkish Language III Γ Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 2,00
ΑΣ0102-1 Text Analysis and Translation – English Δ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΑΣ0302-1 Text analysis and Translation – French Δ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΜΕ1504Ε Translation Greek-English IV Δ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ1504Θ Translation English-Greek IV Δ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2504Ε Translation Greek-German IV Δ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2504Θ Translation German-Greek IV Δ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3504Ε Translation Greek-French IV Δ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3504Θ Translation Fr - Gr IV Δ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΧΠ0102 Britain: Country and Civilization ΙI Δ Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΧΠ0202 Germany: Country and Civilization ΙI Δ Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΧΠ0302 France: Country and Civilization II Δ Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΓΠ1400 Audiovisual Translation Δ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ0100 English Literature ΙI Δ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ0200 German Literature ΙI Δ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ0300 French Literature ΙΙ Δ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ0700 Modern Turkish Literature Δ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΞΓ0704 Turkish Language IV Δ Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 2,00
???? Turkey: Culture and Society Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΓΛ1001-1 General Linguistics and Translation Ι Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΓΠ2701 Aesthetic Philosophy and Intersemiotic Translation I Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΛΜ1505-1Ε LiteraryTranslation Greek-English I Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΛΜ1505-1Θ LiteraryTranslation English-Greek I Ε Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΛΜ2505-1Ε Literary Translation Greek-German I Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΛΜ2505-1Θ Literary Translation German-Greek I Ε Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΛΜ3505-1Ε LiteraryTranslation Greek-French I Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΛΜ3505-1Θ LiteraryTranslation French-Greek I Ε Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΟΚ0101-1 Introduction to Economics Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΟΜ1505-1Ε Economic-Legal-Political Translation Greek-English Ι Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΟΜ1505-1Θ Economic-Legal-Political Translation English-Greek Ι Ε Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΟΜ2505-1Ε Economic-Legal-Political Translation Greek-German I Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΟΜ2505-1Θ Economic-Legal-Political Translation Ger-Gr Ι Ε Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΟΜ3505-1Ε Economic-Legal-Political Translation Greek-French Ι Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΤΜ1505-1Ε Technical Translation Greek-English I Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΤΜ1505-1Θ Technical Translation English-Greek I Ε Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΤΜ2505-1Ε Technical translation Greek-German I Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΤΜ3505-1Ε Technical Translation Greek-French I Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΤΜ3505-1Θ Technical Translation French-Greek I Ε Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΟΜ3505-1Θ Economic-Legal-Political Translation Fr-Gr Ι Ε Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 3,00
ΜΕ0401 Translation Italian-Greek I Ε Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΜΕ1401 Translation of Philosophical Texts Italian-Greek I Ε Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΜΙΕ05 Translation Spanish-Greek Ι Ε Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΓΠ2702 Aesthetic Philosophy and Intersemiotic Translation IΙ ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΔΙ0200 Law ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΛΜ1506-1Ε LiteraryTranslation Greek-English II ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΛΜ1506-1Θ LiteraryTranslation English-Greek II ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΛΜ2506-1Ε Literary Translation Greek-German II ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΛΜ2506-1Θ Literary Translation German-Greek II ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΛΜ3506-1Ε LiteraryTranslation Greek-French II ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΛΜ3506-1Θ LiteraryTranslation French-Greek II ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΟΜ1506-1Ε Economic-Legal-Political Translation Greek-English ΙI ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΟΜ1506-1Θ Economic-Legal-Political Translation English-Greek ΙI ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΟΜ2506-1Ε Economic-Legal-Political Translation Greek-German II ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΟΜ2506-1Θ Economic-Legal-Political Translation German-Greek ΙI ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΟΜ3506-1Ε Economic-Legal-Political Translation Greek-French ΙI ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΤΜ1505-1Θ Technical Translation English-Greek II ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΤΜ1506-1Ε Technical Translation Greek-English II ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΤΜ2505-1Θ Technical translation German-Greek I ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΤΜ2506-1Ε Technical Translation Greek-German II ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΤΜ2506-1Θ Technical translation German-Greek II ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΤΜ3506-1Ε Technical Translation Greek-French II ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΤΜ3506-1Θ Technical Translation French-Greek II ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΓΠ1810 Stylistics and Translation ΣΤ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΟΜ3506-1Θ Economic-Legal-Political Translation French-Greek ΙI ΣΤ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 3,00
ΜΕ0402 Translation Italian-Greek II ΣΤ Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΜΕ1402 Translation of Philosophical Texts Italian-Greek II ΣΤ Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΜΙΕ06 Translation Spanish-Greek ΙΙ ΣΤ Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΓΛ1002-1 General Linguistics and Translation ΙΙ Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΔΙ0101-1 An Introduction to International Law – General Principles Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΛΜ1508-1Ε LiteraryTranslation Greek-English III Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΛΜ1508-1Θ LiteraryTranslation English-Greek III Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΛΜ2508-1Ε Literary Translation Greek-German III Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΛΜ2508-1Θ Literary Translation German-Greek III Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΛΜ3508-1Ε LiteraryTranslation Greek-French III Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΛΜ3508-1Θ LiteraryTranslation French-Greek III Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΝΕΠ01 European Modernity I. An introduction: History - Concepts - Definitions Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΟΜ1508-1Ε Economic-Legal-Political Translation Greek-English ΙII Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΟΜ2508-1Ε Economic-Legal-Political Translation Greek-German III Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΟΜ2508-1Θ Economic-Legal-Political Translation German-Greek ΙII Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΟΜ3508-1Ε Economic-Legal-Political Translation Greek-French ΙII Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΟΜ3508-1Θ Economic-Legal-Political Translation French-Greek ΙII Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΠΟ0100 International Politics Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΤΜ1508-1Ε Technical Translation Greek-English III Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΤΜ1508-1Θ Technical Translation English-Greek III Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΤΜ2508-1Ε Technical Translation Greek-German III Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΤΜ2508-1Θ Technical translation German-Greek III Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΤΜ3508-1Ε Technical Translation Greek-French III Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΤΜ3508-1Θ Technical Translation French-Greek III Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΤΣ08 Turkey – Middle East: International Relations Ζ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΓΠ8000 Specialized Intercultural Communication Η Υποχρεωτικό (Υ) 6,00
ΓΠ8010 Translation Tools Η Υποχρεωτικό (Υ) 6,00
ΙΣ8000 Theater History and Theatrical Translation Η Υποχρεωτικό (Υ) 5,00
ΚΟ8000 Sociology of Translation Η Υποχρεωτικό (Υ) 6,00
ΛΜ0800 Literary Translation Criticism Η Υποχρεωτικό (Υ) 5,00
ΝΕΠ02 European Modernity ΙΙ. The texts: on Art, Philosophy, Politics Η Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΘΕ0201-1 Translation Theory and Practice I Winter Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΜΕ2501Ε Translation Greek-German I Winter Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΚΟ0300 Sociolinguistics Winter Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00