kkotsiaros

Γενικές πληροφορίες

Κωνσταντίνος
Κοτσιαρός
Ε-mails: 
kkotsiaros@ionio.gr
konstantinoskotsiaros@gmail.com
Κατάσταση: 

Διδάσκων

Tηλ. Γραφείου: 
+30 26610 87200
Ώρες φοιτητών: 
Κατόπιν ηλεκτρονικής συνεννόησης.
Γνωστικό αντικείμενο: 
Γερμανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός, Λογοτεχνική Μετάφραση (Γερμανικά-Ελληνικά, Ελληνικά-Γερμανικά).
Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα - Δημοσιεύσεις: 

(ακολουθεί σύντομο βιογραφικό στα ελληνικά)

Brief Biographical Note

Dr Konstantinos Kotsiaros, born in August 1977 in Athens, graduated with distinction from the German School of Athens (with Greek and German diploma) and the Department of German Language and Literature (Faculty of Philosophy, University of Athens). He earned his Doctorate of Philosophy at the "Peter Szondi-Institute of General and Comparative Literature" at the Freie Universität Berlin under the supervision of Prof. Dr. Winfried Menninghaus (Freie Universität Berlin, University of California, Berkeley, Yale and Princeton University, Max Planck Institute for Empirical Aesthetics), where he also worked as a research associate from 1999 to 2006. Dr Kotsiaros is a research associate for the translation and editing of German literature and philosophy at the publishing house "Gutenberg" in Athens. Since 2009 he has been elected as General Secretary of the Literary Association E.PO.S. (Unitarian Writers Course) and member of the editorial board of the literary magazine "Omprela". He has been involved in organizing seminars, workshops and scientific symposia in literature and arts, and has served as a jury member in Poetry and Literature competitions. For several years he has been working as a professor of German language and literature and coordinator of German studies in private and public higher education. Since the beginning of 2011 he is employed as a research assistant in the UOA-Program "Training new examiners and development of teaching materials for the distance learning of German as a Foreign Language" and since 2010 he has served at the OAED as a certified adults trainer of further education for the German language and literature in LAEK programs. He has taught, on special invitation, seminars on German Literature and Culture, Literary Translation and Comparative Literature in universities and research institutes in Greece, Germany and Norway. He actively participates in international research projects and is a member of several scientific societies, such as the European Society for Translation Studies, Friedrich Schlegel-Gesellschaft, Deutsche Gesellschaft für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, International Brecht Society, Internationale Walter Benjamin Gesellschaft, Kant-Gesellschaft e.V., Griechische Gesellschaft für Germanistische Studien, etc. Since 2011 he is a Lecturer according to PD 407/1980 at the Department of Foreign Languages, Translation and Interpreting of the Ionian University. His research interests and the broader disciplines of his monographs, papers in international conferences and publications in international journals and collective volumes, include: General & Comparative Literature, German Literature and Culture Studies, Literature History and Theory, Rhetorics and Poetics of Literary Translation, Philosophy of Language, Language Mysticism (Theology of Language-Messianism), Hermeneutics, Reception Aesthetics, philosophical, psychological and evolutionary Aesthetics, Metaphorology, Intersemiotic and Intermedial Narratives.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Κωνσταντίνος Κοτσιαρός γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1977 στην Αθήνα, είναι αριστούχος απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών με ελληνικό και γερμανικό απολυτήριο (Deutsches Abitur), του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ και διδάκτωρ του «Ινστιτούτου Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας Peter Szondi» (Peter Szondi-Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft) του Πανεπιστημίου Freie Universität Berlin με επιβλέποντα καθηγητή τον Prof. Dr. Winfried Menninghaus (Freie Universität Berlin, University of California, Berkeley, Yale και Princeton University, Max Planck Institute for Empirical Aesthetics), όπου και εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης-ερευνητής από το 1999 έως το 2006. Είναι επιστημονικός συνεργάτης των εκδόσεων Gutenberg-Τυπωθήτω για τη μετάφραση και επιμέλεια γερμανικής λογοτεχνίας και φιλοσοφίας. Από το 2009 έχει εκλεγεί Γενικός Γραμματέας του Λογοτεχνικού Σωματείου Ε.ΠΟ.Σ. (Ενωτική Πορεία Συγγραφέων) και μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού φιλολογικού περιοδικού «Ομπρέλα». Έχει ασχοληθεί με τη διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και επιστημονικών συμποσίων λόγου και τέχνης και έχει διατελέσει μέλος Κριτικών Επιτροπών σε διαγωνισμούς Ποίησης και Λογοτεχνίας. Επί σειρά ετών εργάζεται ως καθηγητής γερμανικής γλώσσας και λογοτεχνίας και επιμελητής γερμανικών σπουδών στην ιδιωτική και δημόσια ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. Από τις αρχές του 2011 απασχολείται και ως Επιστημονικός Συνεργάτης-Επιμορφωτής στο έργο του ΕΚΠΑ «Επιμόρφωση νέων αξιολογητών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξεταστών της Γερμανικής», ενώ από το 2010 διατελεί εισηγητής και επιμορφωτής του ΟΑΕΔ για τη γερμανική γλώσσα και φιλολογία στα προγράμματα ΛΑΕΚ. Έχει διδάξει, κατόπιν ειδικών προσκλήσεων, σεμινάρια Γερμανικής Λογοτεχνίας και Φιλοσοφίας, Γερμανικού Πολιτισμού, Λογοτεχνικής Μετάφρασης και Συγκριτικής Γραμματολογίας σε Πανεπιστήμια και ερευνητικά Ινστιτούτα στην Ελλάδα, τη Γερμανία και τη Νορβηγία, συμμετέχει ενεργά σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα και είναι μέλος σε διάφορες, μεταφραστικές και μη, επιστημονικές εταιρείες, όπως π.χ. European Society for Tranlation Studies, Friedrich Schlegel-Gesellschaft, Deutsche Gesellschaft für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, International Brecht Society, Internationale Walter Benjamin Gesellschaft, Kant-Gesellschaft e.V., Griechische Gesellschaft für Germanistische Studien και άλλες. Από το Εαρινό Εξάμηνο του 2011 έχει αναλάβει εντολή διδασκαλίας σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και τα ευρύτερα επιστημονικά πεδία των μονογραφιών, ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια και δημοσιεύσεών του σε διεθνή περιοδικά με κριτές και συλλογικούς τόμους, ανήκουν: Γενική & Συγκριτική Γραμματολογία, Γερμανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός, Ιστορία και Θεωρία Λογοτεχνίας, Ρητορική και Ποιητική της Λογοτεχνικής Μετάφρασης, Φιλοσοφία της Γλώσσας, Γλωσσικός Μυστικισμός (Γλωσσοθεολογία-Μεσσιανισμός), Ερμηνευτική, Ζητήματα και Αισθητική της Πρόσληψης, φιλοσοφική, ψυχολογική και εξελικτική Αισθητική, Μεταφορολογία, Διασημειωτική και Διαμεσική Αφηγηματολογία.

Ταχυδρομική διεύθυνση: 

Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Πλ. Τσιριγώτη (Παλαιό Ψυχιατρείο), Κτίριο Ασκληπιός, 49100 Κέρκυρα
Department of Foreign Languages, Translation and Interpreting, Tsirigoti Squ. (Old Psychiatric Hospital), Asclepios Building, B.O. 49100 Corfu - Greece

Ιστορικό

Ιστολόγιο
Προβολή πρόσφατων ιστολογημάτων
Μέλος για
6 έτη 9 μήνες