Γραπτή εξέταση

Ελληνικά

Γίνεται ιστορική αναφορά στο επάγγελμα του διερμηνέα, στα είδη της διερμηνείας, στις σχολές διερμηνείας, στις νέες τεχνολογίες και στις αλλαγές στο επάγγελμα του διερμηνέα, στις τεχνικές των διαφόρων ειδών διερμηνείας, στις θεωρητικές προσεγγίσεις, στις νέες προκλήσεις της παγκοσμιοποιημένης αγοράς και στις επιπτώσεις τους στη διερμηνεία.

Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η μύηση των φοιτητών σε ειδικές έννοιες της Πολιτικής Επιστήμης, ήτοι σχετικών με την έννοια του κράτους, της γεωπολιτικής και των πολιτειακών συστημάτων στην Ευρώπη και τη Βόρειο Αμερική.

Στο μάθημα προσεγγίζονται, αναλύονται και μεταφράζονται κείμενα διαβαθμισμένης ανά επίπεδο δυσκολίας, που αφορούν τα εξής θέματα: κείμενα ιστορικών διακηρύξεων και ιδρυτικών συνθηκών της ΕΕ, συνταγματικά κείμενα, κείμενα που αφορούν το νομικό και το οικονομικό καθεστώς επιχειρήσεων, γνωμοδοτήσεις, οδηγίες και αποφάσεις ευρωπαϊκών οργάνων επί οικονομικών και νομικών θεμάτων, προδικαστικές και δικαστικές αποφάσεις δικαστηρίων ΕΕ, κ.ά.

Στο μάθημα προσεγγίζονται, αναλύονται και μεταφράζονται κείμενα διαβαθμισμένης ανά επίπεδο δυσκολίας, που αφορούν τα εξής θέματα: κείμενα ιστορικών διακηρύξεων και ιδρυτικών συνθηκών της ΕΕ, συνταγματικά κείμενα, κείμενα που αφορούν το νομικό και το οικονομικό καθεστώς επιχειρήσεων, γνωμοδοτήσεις, οδηγίες και αποφάσεις ευρωπαϊκών οργάνων επί οικονομικών και νομικών θεμάτων, προδικαστικές και δικαστικές αποφάσεις δικαστηρίων ΕΕ, κ.ά.

Το μάθημα πραγματεύεται τα εξής θέματα: βασικές νομικές έννοιες, δικαιοπραξίες, κατηγορίες συμβάσεων (συλλογικές και ατομικές εργασιακές συμβάσεις, συμβάσεις έργου, συμβάσεις μαθητείας, εγγυήσεις, ενεχυριάσεις, χρεωστικά ομόλογα), εταιρείες (ιδρυτικές πράξεις, καταστατικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών, γενικές συνελεύσεις, διαλύσεις, εκκαθαρίσεις), κληρονομική διαδοχή, διαθήκες (είδη διαθηκών, εγκυρότητα, δημοσίευση, περιουσιακά στοιχεία), εργασιακό καθεστώς και εργασιακές σχέσεις.

Το μάθημα επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω την ικανότητα των φοιτητών να μεταφράζουν από τα Ελληνικά προς τα Αγγλικά, ήτοι από την ξένη γλώσσα προς τη μητρική τους, προβαίνοντας στις κατάλληλες λεξιλογικές, υφολογικές, σημασιολογικές και πολιτισμικές αλλαγές, μετατοπίσεις και μετατροπίες. Το μάθημα επιδιώκει επίσης να εξοικειώσει τους φοιτητές με τους πιο κοινούς τύπους κειμένου που πρόκειται να συναντήσουν στον επαγγελματικό τους βίο.

Το μάθημα επιδιώκει να ενισχύσει την ικανότητα των φοιτητών να μεταφράζουν από τα Ελληνικά προς τα Αγγλικά, ήτοι από την ξένη γλώσσα προς τη μητρική τους, προβαίνοντας στις κατάλληλες λεξιλογικές, υφολογικές, σημασιολογικές και πολιτισμικές αλλαγές, μετατοπίσεις και μετατροπίες. Στοχεύει επίσης να τους ευαισθητοποιήσει στις θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ της γλώσσας αφετηρίας και της γλώσσας άφιξης και να τους εξοικειώσει με τη χρήση μιας ποικιλίας πηγών κι εργαλείων.

Το μάθημα στόχο έχει να εξοικειώσει περαιτέρω τους φοιτητές με τον κόσμο των επιχειρήσεων και το εταιρικό δίκαιο ως βάση για την εκτέλεση εργασιών μετάφρασης και έρευνας σχετικής με τη μετάφραση οικονομικών κειμένων. Προσφέρει επίσης στους φοιτητές την ευκαιρία να μελετήσουν τα βασικά προβλήματα και τις προκλήσεις που θέτει η εξειδικευμένη οικονομική ορολογία και τα διαφορετικά οικονομικά και νομικά πλαίσια εντός των οποίων παράγονται και χρησιμοποιούνται τα οικονομική κείμενα.

Το μάθημα αποσκοπεί στην εκπαίδευση των φοιτητών στο απαιτητικό είδος της νομικής μετάφρασης, στην ενίσχυση των νομικών τους γνώσεων και των γλωσσικών τους τεχνικών. Στόχος του είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το νομικό περιβάλλον ως βάση για τη νομική μετάφραση.

Το μάθημα στόχο έχει να εξοικειώσει τους φοιτητές με τον κόσμο των επιχειρήσεων και το εταιρικό δίκαιο ως βάση για την εκτέλεση εργασιών μετάφρασης και έρευνας σχετικής με τη μετάφραση οικονομικών κειμένων. Προσφέρει επίσης στους φοιτητές την ευκαιρία να μελετήσουν τα βασικά προβλήματα και τις προκλήσεις που θέτει η εξειδικευμένη οικονομική ορολογία και τα διαφορετικά οικονομικά και νομικά πλαίσια εντός των οποίων παράγονται και χρησιμοποιούνται τα οικονομική κείμενα.

Σελίδες