Γραπτή εξέταση

Ελληνικά

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιαστεί ο σύγχρονος γερμανικός καθημερινός πολιτισμός και η συνυφασμένη με αυτόν καθημερινή ζωή σε αντιπαράθεση με αντίστοιχα δεδομένα του σύγχρονου νέου ελληνικού πολιτισμού, προκειμένου να βελτιωθεί η «αντιπαραβολική» πολιτισμική κατάρτιση των φοιτητών στο γλωσσοπολιτισμικό ζεύγος γερμανικά/ελληνικά. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, οι φοιτητές καλούνται να πραγματοποιήσουν ομαδικές παρουσιάσεις σε σχετικά κεντρικά θέματα, όπως λ.χ.

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία των τεχνικών κειμένων της ελληνικής και της γερμανικής γλώσσας, οι βασικές αρχές της τεχνικής μετάφρασης με κείμενα συγκεκριμένου τεχνικού περιεχομένου όπως οι εσώκλειστες οδηγίες φαρμακευτικών σκευασμάτων, η επικοινωνία ρίσκου σε κείμενα που ασχολούνται με ιατρικά θέματα και απευθύνονται στο μη ειδικό κοινό.

Το μάθημα αυτό εστιάζει στη μετάφραση του κειμενικού είδους των ταξιδιωτικών οδηγών και φυλλαδίων ως δύο εκ των πολλών επιμέρους γενικών κειμένων που δύναται να φανούν χρήσιμα κατά τον εργασιακό βίο του μέλλοντα επαγγελματία μεταφραστή. Με μεταφραστική κατεύθυνση ελληνικά – γερμανικά, οι φοιτητές ασκούνται στις επιμέρους γλωσσικές, πολιτισμικές και κειμενικές δυσκολίες που προκύπτουν κατά την αντιπαραβολή του συγκεκριμένου γλωσσοπολιτισμικού ζεύγους στο κειμενικό είδος αυτό και εξοικειώνονται, επίσης, με τις βασικές αρχές για τη μετάφρασή του. Το μάθημα εξετάζεται με γραπτή εξέταση.

Το μάθημα αυτό εστιάζει στη μετάφραση του κειμενικού είδους των διαφημιστικών κειμένων από τον χώρο των ξενοδοχείων και του εμπορίου ως ενός εκ των πολλών επιμέρους γενικών κειμένων που δύναται να φανούν επίσης χρήσιμα κατά τον εργασιακό βίο του μέλλοντα επαγγελματία μεταφραστή. Με μεταφραστική κατεύθυνση ελληνικά – γερμανικά, οι φοιτητές ασκούνται στις επιμέρους γλωσσικές, πολιτισμικές και κειμενικές δυσκολίες που προκύπτουν κατά την αντιπαραβολή του συγκεκριμένου γλωσσοπολιτισμικού ζεύγους στο κειμενικό είδος αυτό και εξοικειώνονται, επίσης, με τις βασικές αρχές για τη μετάφρασή του.

Introduction in the concept of Translation as mediation and in the Skopos theory, with emphasis on the rules of intratextual cohesion and intertextual coherence, and the theory of Translation Action with particular emphasis on the agents of the translational procedure and the translation brief. The texts to be taught contain a quite heavy cultural load, they are chosen from British, Irish or American web sites and are translated following the translating instructions provided to the students. Assessment type: 2-Hour examination.

Εισαγωγή στην αντίληψη της Μετάφρασης ως διαμεσολάβησης και στις θεωρίες του Σκοπού, ιδίως στους κανόνες της ενδοκειμενικής συνοχής και της διακειμενικής συνεκτικότητας και της Μεταφραστικής Δράσης. Αναλύονται οι παράγοντες της μεταφραστικής διαδικασίας και ο ρόλος των μεταφραστικών οδηγιών. Τα προς επεξεργασία κείμενα περιέχουν έντονο πολιτισμικό φορτίο, επιλέγονται από Βρετανικές, Ιρλανδικές ή Αμερικανικές ιστοσελίδες και μεταφράζονται με βάση τις μεταφραστικές οδηγίες που δίδονται στους φοιτητές. Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτή εξέταση.

Το μάθημα βασίζεται στην αντίληψη ότι η μετάφραση ως διαδικασία και τα προϊόντα της εντάσσονται σε συγκεκριμένα κοινωνικά, ιστορικά και πολιτικά πλαίσια και ότι η επιλογή των προς μετάφραση κειμένων, ο τρόπος με τον οποίο μεταφράζονται και η χρήση και η λειτουργία των μεταφρασμάτων καθορίζονται από συγκεκριμένα κοινωνικοπολιτικά κίνητρα. Εξετάζονται:
α) ο ρόλος των μεταφραστών στα κοινωνικά πλαίσια εντός των οποίων λειτουργούν,
β) η επιρροή των σχέσεων εξουσίας στις μεταφραστικές μεθόδους και στην επιλογή των προς μετάφραση κειμένων,

Το μάθημα αυτό σκοπό έχει να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη νομική μετάφραση και να ενισχύσει τις οικονομικές και νομικές τους γνώσεις. Προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να μελετήσουν στοιχεία του γερμανικού αστικού, ποινικού και κληρονομικού δικαίου και να ασχοληθούν με τη μετάφραση νομικών και δημοσίων εγγράφων όπως συμβάσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, φορολογικές δηλώσεις, αιτήσεις κ.λ.π.

Μετά την εισαγωγή στην οικονομική μετάφραση του προηγούμενου εξαμήνου, οι φοιτητές σε αυτό το εξάμηνο ασχολούνται πάλι με κείμενα οικονομικο-πολιτικού ενδιαφέροντος με ειδική ορολογία από την γερμανική και παγκόσμια επικαιρότητα. Στόχος αυτού του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την βαθμιαία αύξηση του βαθμού δυσκολίας των κειμένων τόσο σε έκταση όσο και στην ορολογία. Πέρα από τα κείμενα και τις συνεντεύξεις που αποτελούν το corpus των κειμένων, οι φοιτητές ασχολαούνται και με άκρως οικονομικά και οικονομολογικά κείμενα, όπως ισολογισμούς κ.λπ.

Σελίδες