ΣΤ

Ελληνικά

Το μάθημα εστιάζει στο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο της διερμηνείας συνεδρίων και της κοινοτικής διερμηνείας, στη σύγκριση των «settings» στους διάφορους τύπους διερμηνείας (συνεδρίων και κοινοτικής), στα είδη της κοινοτικής διερμηνείας (κατηγορίες, συνθήκες, δυσκολίες), στον κώδικα δεοντολογίας, στη νέα προσέγγιση στην κοινοτική διερμηνεία και στο ρόλο που καλείται να παίξει ο διερμηνέας σε αυτό το πλαίσιο.

Σκοπός του μαθήματος είναι η περαιτέρω εξοικείωση των φοιτητών με τη μετάφραση κειμένων ειδικών γλωσσών. Προσεγγίζονται κείμενα Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακολογίας, Βιογενετικής, Χημείας, Μηχανολογίας, περιβαλλοντικών θεμάτων. Σε αυτό το εξάμηνο επιλέγονται πιο εξειδικευμένα επιστημονικά κείμενα. Εκπονείται και πάλι μικρής έκτασης γλωσσάριο, απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή μετάφραση των ειδικών κειμένων.

Η μεθοδολογία και τα κείμενα που επιλέγονται είναι όπως στο μάθημα «Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι». Ο στόχος σε αυτό το εξάμηνο είναι ν’ ασκηθούν οι φοιτητές στην περιληπτική απόδοση αγγλικών οικονομικών κειμένων προς τα Ελληνικά. Η αξιολόγηση γίνεται με ατομική υποχρεωτική απαλλακτική εργασία.

Μετά την εισαγωγή στην οικονομική μετάφραση του προηγούμενου εξαμήνου, οι φοιτητές σε αυτό το εξάμηνο ασχολούνται πάλι με κείμενα οικονομικο-πολιτικού ενδιαφέροντος με ειδική ορολογία από την γερμανική και παγκόσμια επικαιρότητα. Στόχος αυτού του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την βαθμιαία αύξηση του βαθμού δυσκολίας των κειμένων τόσο σε έκταση όσο και στην ορολογία. Πέρα από τα κείμενα και τις συνεντεύξεις που αποτελούν το corpus των κειμένων, οι φοιτητές ασχολαούνται και με άκρως οικονομικά και οικονομολογικά κείμενα, όπως ισολογισμούς κ.λπ.

Στο μάθημα προσεγγίζονται, αναλύονται και μεταφράζονται κείμενα διαβαθμισμένης ανά επίπεδο δυσκολίας, που αφορούν τα εξής θέματα: κείμενα ιστορικών διακηρύξεων και ιδρυτικών συνθηκών της ΕΕ, συνταγματικά κείμενα, κείμενα που αφορούν το νομικό και το οικονομικό καθεστώς επιχειρήσεων, γνωμοδοτήσεις, οδηγίες και αποφάσεις ευρωπαϊκών οργάνων επί οικονομικών και νομικών θεμάτων, προδικαστικές και δικαστικές αποφάσεις δικαστηρίων ΕΕ, κ.ά.

Το μάθημα πραγματεύεται τα εξής θέματα: βασικές νομικές έννοιες, δικαιοπραξίες, κατηγορίες συμβάσεων (συλλογικές και ατομικές εργασιακές συμβάσεις, συμβάσεις έργου, συμβάσεις μαθητείας, εγγυήσεις, ενεχυριάσεις, χρεωστικά ομόλογα), εταιρείες (ιδρυτικές πράξεις, καταστατικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών, γενικές συνελεύσεις, διαλύσεις, εκκαθαρίσεις), κληρονομική διαδοχή, διαθήκες (είδη διαθηκών, εγκυρότητα, δημοσίευση, περιουσιακά στοιχεία), εργασιακό καθεστώς και εργασιακές σχέσεις.

Το μάθημα στόχο έχει να εξοικειώσει περαιτέρω τους φοιτητές με τον κόσμο των επιχειρήσεων και το εταιρικό δίκαιο ως βάση για την εκτέλεση εργασιών μετάφρασης και έρευνας σχετικής με τη μετάφραση οικονομικών κειμένων. Προσφέρει επίσης στους φοιτητές την ευκαιρία να μελετήσουν τα βασικά προβλήματα και τις προκλήσεις που θέτει η εξειδικευμένη οικονομική ορολογία και τα διαφορετικά οικονομικά και νομικά πλαίσια εντός των οποίων παράγονται και χρησιμοποιούνται τα οικονομική κείμενα.

Το μάθημα έχει “εργαστηριακή” μορφή, υπό την έννοια ότι βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή του φοιτητή στην πράξη της μετάφρασης. (Βλ. σχετικά και τα όσα αναφέρονται στα του μαθήματος του μαθήματος του Ε΄ εξαμήνου).

Το μάθημα έχει “εργαστηριακή” μορφή, υπό την έννοια ότι βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή του φοιτητή στην πράξη της μετάφρασης. (Βλ. σχετικά και τα όσα αναφέρονται στα του μαθήματος του μαθήματος του Ε΄ εξαμήνου).

Εισαγωγή και εξοικείωση του φοιτητή στη μεθοδολογία και την πρακτική της μετάφρασης κειμένων επιστημονικού και τεχνολογικού περιεχομένου, με βάση τις διεθνείς αρχές και πρακτικές, μέσω επιλεγμένων κειμένων που ανήκουν σε ευρώ φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ορθή απόδοση των όρων και στην ανάπτυξη ικανότητας σύνταξης μεταφράσματος που αποδίδει με ακρίβεια το μήνυμα του πρωτοτύπου σε γλώσσα δόκιμη.

Σελίδες