Εξάμηνο εξωτερικού

Για την ολοκλήρωση των σπουδών στην Ειδίκευση Μετάφρασης, οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν μαθήµατα διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου (Ζ΄ εξάμηνο), σε ξένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, το Τµήµα συνεργάζεται µε πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιρλανδίας. Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το Ζ' εξάμηνο, μετά την προσωρινή αναστολή του λόγω έλλειψης κονδυλίων, διεξάγεται στην έδρα του Τμήματος, στην Κέρκυρα. Παράλληλα, έχει πραγματοποιηθεί αναμόρφωση και ποιοτική αναβάθμιση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, αλλά και αύξηση των θέσεων για τους φοιτητές στα προγράμματα "Erasmus", "ERA-Places" και "Πρακτική Άσκηση".