ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-7-2013 ΕΩΣ 31-08-2013

Διάστημα ισχύος: 
30/04/2013

ΤΞΓΜΔ Πρακτική άσκηση (ΕΣΠΑ) - Πρόσκληση για Φοιτητές
Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ)
Περίληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοιτητές

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση το καλοκαίρι του 2013 και πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, καλούνται να εγγραφούν και να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Πρακτικής Άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου (http://dasta.ionio.gr/internship/el) το αργότερο έως την Κυριακή 19 Μαΐου 2013, προκειμένου να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ για την Πρακτική Άσκηση του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Η πράξη υλοποιείται από το Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ, ΕΣΠΑ 2007-2013).

Για διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δ/νση: sotlivas@dflti.ionio.gr, καθώς και στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΞΓΜΔ, κ.Π. Μπούα, τηλ.: +30 26610 87620,
email: pboua@.ionio.gr. Επίσης στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας

Κέρκυρα, 25 Απριλίου 2013
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πράξης
Σ. Λίβας, Επίκουρος Καθηγητής

Συνημμένα αρχεία: Αναλυτικό κείμενο Πρόσκλησης Μαΐου 2013

Πρόσφατες ανακοινώσεις