Πρακτική Άσκηση: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για φορείς

Διάστημα ισχύος: 
21/05/2012 to 27/05/2012
Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου προσκαλεί τους φορείς του δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και τα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστημιακά εργαστήρια και τις ακαδημαϊκές μονάδες, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο υπό κατάρτιση Μητρώο Συνεργαζομένων Φορέων (ΜΣΦ) του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., για την πράξη «Πρακτική Άσκηση Ανωτάτης» να υποβάλουν τον προβλεπόμενο φάκελο συμμετοχής. Η πράξη υλοποιείται από το Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ, ΕΣΠΑ 2007-2013).

Για περισσότερες πληροφορίες, Πρακτική Άσκηση

Πρόσφατες ανακοινώσεις