Aνακοίνωση του κ. Σαριδάκη για τα μαθήματα της Διερμηνείας

Διάστημα ισχύος: 
06/03/2012
Ανακοίνωση για την ειδίκευση Διερμηνείας του Τμήματος Ξ.Γ.Μ.Δ.
Διανύουμε την τέταρτη εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακ. έτους 2011-
2012.
Το Τμήμα, με απόφαση της 4ης ΓΣ της 16.12.2011 ανέθεσε στον υπογράφοντα τη διδασκαλία στα δέκα (10) από
τα δώδεκα (12) εφαρμοσμένα αντικείμενα της ειδίκευσης Διερμηνείας, για το τρέχον εξάμηνο, και στις τρεις (3)
γλώσσες εργασίας του (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).
Η απόφαση μου γνωστοποιήθηκε με την ΤΞΓΜΔ 10/13.1.2012 επιστολή της Γραμματείας του Τμήματος. Την
απόφαση αυτή του Τμήματος αντέκρουσα με εκτενή επιστολή μου (ΙΠ 547/8.2.2012), ως αντιεπιστημονική και
αντι-ακαδημαϊκή, και κατά συνέπεια ως αυθαίρετη και παράνομη.
Παραλλήλως, με την ΤΞΓΜΔ 87/8.2.2012 επιστολή μου κατέθεσα στο Τμήμα αναλυτική πρόταση για:
(α) τη διοργάνωση κύκλων σεμιναριακών μαθημάτων στην ειδίκευση Διερμηνείας για το τρέχον ακ. εξάμηνο,
και
(β) τη θεσμοθέτηση διεθνούς ακαδημίας εξειδικευμένων μαθημάτων διερμηνείας (Specialised Summer Course
in Interpreting).
Το Τμήμα, εξ όσων πληροφορήθηκα, απέρριψε την ως άνω αναλυτική πρόταση, κατ' εισήγηση του Προέδρου
του, στη Γ.Σ. της 22.2.2012 και απάλλαξε τον υπογράφοντα από τα διδακτικά καθήκοντα τα οποία του είχε ανα-
θέσει προηγουμένως με την απόφαση της Γ.Σ. της 16.12.2011. Ωστόσο, ουδεμία επίσημη ενημέρωση, απόσπα-
σμα πρακτικών ή γνωστοποίηση άλλης μορφής σε σχέση με τα αποφασισθέντα στη Γ.Σ. της 22.2.2012 έχει εκ-
δοθεί ή δοθεί από το Τμήμα έως σήμερα. Εξ άλλου, ο Πρόεδρος του Τμήματος, για λόγους που ο ίδιος γνωρίζει
και που αφορούν αποκλειστικά σε δικές του επιλογές, σε καμία απολύτως ενημέρωση δεν προέβη για οποιοδή-
ποτε από τα θέματα της ειδίκευσης Διερμηνείας, ούτε και ζήτησε τη συνεργασία μου για οτιδήποτε, ήδη από το
Νοέμβριο του 2011 έως και σήμερα, παρόλο που − με δική του εισήγηση, χωρίς ποτέ να ερωτηθώ, και πάντως
διαστρεβλώνοντας όσα είχα γραπτώς προτείνει − το Τμήμα μού είχε αναθέσει το καθήκον της διδασκαλίας των
δέκα (10) από τα δώδεκα (12) εφαρμοσμένα γνωστικά αντικείμενα της ειδίκευσης.
Για το σύνολο των έως σήμερα ενεργειών μου, αλλά και για τις θέσεις μου τις οποίες ανέπτυξα σε σειρά επιστο-
λών μου (ΙΠ 4846/7.12.2011, ΤΞΓΜΔ 982/15.12.2011, ΙΠ 3995/19.12.2011, ΤΞΓΜΔ 87/8.2.2012, ΙΠ
547/8.2.2012, ΙΠ 740/20.2.2012) έχω ενημερώσει σύμφωνα με τους ακαδημαϊκούς τύπους τις πρυτανικές αρχές
του Ιδρύματος και, στο μέτρο των δυνάμεών μου, τους φοιτητές του Τμήματος.
Παραμένει δυστυχώς σε εκκρεμότητα, ακόμη και σήμερα, το ζήτημα της διδασκαλίας των εφαρμοσμένων
γνωστικών αντικειμένων της ειδίκευσης Διερμηνείας (δηλαδή στη μία από τις δύο ειδικεύσεις του Τμήμα-
τος) για το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακ. έτους (2011-2012), τη στιγμή που έχει ήδη απολεσθεί το χει-
μερινό εξάμηνο. Πολύ φοβάμαι δε, ότι η συνέχιση της κρίσης θα οδηγήσει σε κλείσιμο της ειδίκευσης
Διερμηνείας, με αναπόδραστες συνέπειες για τους φοιτητές του Τμήματος, αλλά και την ποιότητα και το
κύρος των σπουδών του σε όλο το φάσμα της ακαδημαϊκής λειτουργίας του, και μάλιστα διαχρονικά.
Λυπάμαι, αλλά:
(α) Ούτε τη διοίκηση είμαι σε θέση να υποκαταστήσω, λαμβάνοντας αποφάσεις ή προβαίνοντας σε ενέργειες οι
οποίες βρίσκονται ρητώς στο πεδίο των αρμοδιοτήτων των συλλογικών και ατομικών οργάνων διοίκησης του
Πανεπιστημίου.
(β) Ούτε είμαι ή θα ήμουν ποτέ σε θέση, τυπική και ηθική, να προσφέρω γνωστικά αντικείμενα έξω και πέρα
από το πεδίο των γνώσεών μου και της επιστημονικής μου παιδείας και κατάρτισης, όπως «εντέλλομαι» με
βάση την απόφαση της Γ.Σ.Τ. της 16.12.2011, διότι έτσι θα παρέβαινα και αυτόν ακόμη τον όρκο, τον οποίο
έδωσα όταν ανέλαβα καθήκοντα μέλους ΔΕΠ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Με συναίσθηση ευθύνης και με ανυπολόγιστη, αλλά και δυστυχώς μάταιη, δαπάνη ενέργειας και ψυχής, και
παρά τα προσκόμματα τα οποία προέβαλε το ίδιο το Τμήμα στην όλη προσπάθεια (αντιφατικές αποφάσεις, χρο-
νοτριβή, επίμονη άρνηση διάθεσης κονδυλίων, πλημμελής και τουλάχιστον αμφιβόλου νομιμότητας άσκηση
1/2
διοικητικών καθηκόντων από πλευράς του Προέδρου του, κ.λπ. − όπως έχω αναφέρει εν εκτάσει στις ανωτέρω
επιστολές μου), υπέβαλα στο Τμήμα μία κατά τη γνώμη μου ακαδημαϊκώς συγκροτημένη, σύμφωνη με το νόμο,
οργανωτικώς συνεκτική και οικονομοτεχνικώς ρεαλιστική πρόταση. Στόχος της πρότασης ήταν η αντιμετώπιση
της έκτακτης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην ειδίκευση της Διερμηνείας το τρέχον ακ. έτος, με ευθύνη
του οργάνου της διοίκησής του και κυρίως του Προέδρου του. Πριν από την υποβολή της πρότασης, είχα εξα-
σφαλίσει τη συμβολή στην όλη προσπάθεια των διδασκόντων της ειδίκευσης Διερμηνείας οι οποίοι είχαν εργα-
στεί στο ΤΞΓΜΔ βάσει του ΠΔ 407/80, έως και το ακ. έτος 2010-2011. Όλες δε οι λοιπές προϋποθέσεις της
πρότασης (ακαδημαϊκές, οργανωτικές και οικονομοτεχνικές) ήταν απολύτως εντός των δυνατοτήτων του Τμή-
ματος. Ειδικά σε ό,τι αφορούσε τις δαπάνες για την οργάνωση των σεμιναριακών μαθημάτων, υπέδειξα και τους
συγκεκριμένους κωδικούς του τακτικού προϋπολογισμού, στους οποίους υπήρχε και υπάρχει επαρκές διαθέσιμο
υπόλοιπο για την κάλυψη τους. Αρκούσε κατά συνέπεια η κατ' αρχήν αποδοχή από το Τμήμα της πρότασης, και
τα μαθήματα της ειδίκευσης Διερμηνείας θα είχαν ξεκινήσει κανονικά και θα διεξάγονταν σήμερα τακτικά και
σύμφωνα με όλες τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις τις οποίες είχα καταγράψει στην από 8.2.2012 πρότασή μου. Το
μείζον και επείγον ζήτημα θα είχε, εν ολίγοις, αντιμετωπιστεί ήδη, και, με την ειδίκευση σε λειτουργία και όχι
σε πορεία απαξίωσης, το Τμήμα θα είχε το περιθώριο να δρομολογήσει μόνιμες λύσεις για τη στελέχωσή της
κατά τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη, κινητοποιώντας τις διαδικασίες εκλογής μελών ΔΕΠ και τις διαδικασίες επι-
λογής εντεταλμένων διδασκαλίας σύμφωνα με το νέο νόμο 4009/2011. Αντιθέτως, δεν έχω την παραμικρή αμφι-
βολία ότι, με την αναστολή της λειτουργίας της ειδίκευσης Διερμηνείας προ των πυλών − κάτι που εάν δεν απα-
τώμαι πρότεινε ή τουλάχιστον υπαινίχθηκε σε επιστολή του ο μέχρι πρότινος ακαδημαϊκός συντονιστής της −
είναι απολύτως αδύνατο να δρομολογηθούν οι μόνιμες λύσεις αυτές. Και αυτό θα οδηγήσει ταχύτατα στη de
facto κατάργηση της ειδίκευσης! Στην κατάργηση του ενός από τους δύο πυλώνες του Τμήματος!
Είναι τουλάχιστον λυπηρό και απαξιωτικό, ότι το Τμήμα απέρριψε την από 8.2.2012 πρόταση του υπογράφο-
ντος, χωρίς καν να τη συζητήσει. Εργάζομαι δεκαπέντε (15) χρόνια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, κι ό,τι έχω προτεί-
νει και αναλάβει στο οργανωτικό επίπεδο καθ' όλο αυτό το διάστημα υπήρξε απολύτως επιτυχές. Μάλιστα, οπο-
τεδήποτε το έργο αυτό αξιολογήθηκε, σταθμίστηκε ως βέλτιστη πρακτική από την ακαδημαϊκή κοινότητα, εντός
και εκτός Ι.Π., καθώς και από τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές. Τούτη τη
φορά, δυστυχώς, η πρότασή μου έπεσε στο κενό, μέσα στην ίδια την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία υπηρετώ,
χωρίς καν να τεθεί σε συζήτηση. Σημειωτέον δε, ότι την πρόταση αυτή κατέθεσα σε συνέχεια σχετικών απο-
φάσεων του Τμήματος!
Οι ακαδημαϊκώς αδιέξοδες και παντελώς ανεύθυνες επιλογές αυτές, σε συνδυασμό με τις παράνομες πρα-
κτικές, τού να μην συγκαλούνται εκλεκτορικά σώματα για την επιλογή μελών ΔΕΠ ή του να παραβιάζεται
ο τετραετής προγραμματισμός του Τμήματος, που προβλέπει τη στελέχωση της ειδίκευσης Διερμηνείας,
και αντί αυτής να προκρίνεται η προκήρυξη ενός παγκοσμίως μοναδικού γνωστικού αντικειμένου και δη
προκλητικά, την περίοδο αυτή της κρίσης που ταλανίζει τη χώρα και την ελληνική κοινωνία, χαρακτηρί-
ζουν τους εμπνευστές και τους επιτελείς τους και μόνον.
Αυτοί έχουν ακέραιη την ευθύνη της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στην ειδίκευση Διερμηνείας και
στο Τμήμα. Και σε αυτούς ακριβώς οφείλω να θυμίσω ότι όλοι κρινόμαστε. Και κρινόμαστε από τα αποτε-
λέσματα τα οποία επιτυγχάνουμε στην πορεία μας, και όχι από το επίπεδο της κραυγαλέας − φευ! δη-
μόσιας και παρόλ' αυτά εισέτι ανεξέλεγκτης και ατιμώρητης − συμπεριφοράς, μιας συμπεριφοράς που
απάδει του ακαδημαϊκού ήθους και τις ακαδημαϊκής ιδιότητας.
Κέρκυρα, 6 Μαρτίου 2012
Ιωάννης Ε. Σαριδάκης
Επίκουρος Καθηγητής
2/2

Πρόσφατες ανακοινώσεις