Πρακτική Άσκηση: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για φοιτητές

Διάστημα ισχύος: 
06/03/2012
Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής τους σε αυτό, έως την Τρίτη 13.03.2012. Η πρακτική άσκηση θα αφορά το διάστημα 01.04.2012-30.06.2012. Η πράξη υλοποιείται από το Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ, ΕΣΠΑ 2007-2013).

Για περισσότερες πληροφορίες: Πρακτική Άσκηση