Συμπληρωματικός κανονισμός Erasmus+ (εξερχόμενοι 2018-19 κ.εξ.)

Διάστημα ισχύος: 
04/10/2018 to 21/06/2019
Θέμα: 

Εφιστούμε την προσοχή σας στο συμπληρωματικό κανονισμό, σε συνέχεια της απόφασης της Επιτροπής Erasmus του Ι.Π. (2η/ 3/11/2017) σχετικά με την επιστροφή μέρους ή/ και όλου του ποσού της υποτροφίας:

 α. Σε περίπτωση που ο/η υπότροφος συμμετείχε με επιτυχία στην εξεταστική περίοδο του Τμήματος υποδοχής σε μαθήματα που αντιστοιχούν από 1 έως 10 ECTS, επιστρέφει το 50% της προκαταβολής, και δεν θα εισπράξει το υπολειπόμενο  20% της υποτροφίας.

β. Σε περίπτωση που ο/η υπότροφος συμμετείχε με επιτυχία στην εξεταστική περίοδο του Τμήματος υποδοχής σε μαθήματα που αντιστοιχούν από 11 έως 19 ECTS, επιστρέφει το 25% της προκαταβολής, και δεν θα εισπράξει το υπολειπόμενο  20% της υποτροφίας.

γ. Σε περίπτωση που ο/η υπότροφος συμμετείχε με επιτυχία στην εξεταστική περίοδο του Τμήματος υποδοχής σε μαθήματα που αντιστοιχούν από 20 έως 23 ECTS, δε θα εισπράξει το υπολειπόμενο 20% της υποτροφίας.

δ. Ο/Η υπότροφος δεν υποχρεούται στην επιστροφή χρημάτων και δικαιούται την είσπραξη του υπολειπόμενου 20% της υποτροφίας στην περίπτωση που έχει εξεταστεί αποδεδειγμένα σε τουλάχιστον 30 ECTS, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 24 ECTS είναι επιτυχώς εξετασμένα.

ε. Σε περίπτωση που ο/η υπότροφος αποδεδειγμένα απείχε από το σύνολο της εξεταστικής περιόδου στο ίδρυμα υποδοχής, που αντιστοιχεί σε 30 ECTS, χωρίς να προσκομίσει επίσημη αιτιολόγηση της αποχής για λόγους ανωτέρας  βίας, καλείται να επιστρέψει το 80% της υποτροφίας, που έχει ήδη εισπράξει ως προκαταβολή, ενώ δεν θα εισπράξει και το υπολειπόμενο 20% της υποτροφίας.

ζ. Δεν θα ζητείται επιστροφή της υποτροφίας/μέρους της υποτροφίας στις περιπτώσεις που ο/η υπότροφος δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις προσυμφωνημένες δραστηριότητες/μέρη των προσυμφωνημένων δραστηριοτήτων στο εξωτερικό λόγω αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας (π.χ. λόγους υγείας με βεβαίωση νοσοκομείου, αναστολή λειτουργίας Σχολής Ιδρύματος υποδοχής λόγω τρομοκρατικού χτυπήματος κλπ.).

Τα μαθήματα που έχουν εξεταστεί επιτυχώς και υπερβαίνουν τις 30 μονάδες ECTS ανά εξάμηνο ή τα μαθήματα που δεν αντιστοιχούν σε μαθήματα του ΤΞΓΜΔ, θα αναφέρονται στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement), που ο/η υπότροφος θα παραλάβει μαζί με το πτυχίο του/της.

Πρόσφατες ανακοινώσεις