Προθεσμία παράδοσης εργασιών κ. Νικολάου

Διάστημα ισχύος: 
08/09/2018
Θέμα: 

Προθεσμία για την παράδοση των εργασίων για όλα τα μαθήματα του κ. Νικολάου είναι 18.00 απόγευμα την τελευταία ημέρα της εξεταστικής περιόδου. (Οδηγίες για την εκπόνηση των εργασιών βρίσκονται στο e-class).

O Διδάσκων

Π.Νικολάου 

Μέσω Γραμματείας