ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

Διάστημα ισχύος: 
13/06/2018

Επισυνάπτεται η διαπιστωτική πράξη κοσμήτορα για τους εκπροσώπους των τμημάτων στην Κοσμητεία.

Μέσω Γραμματείας