ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ημερομηνίες ισχύος: 
Παρασκευή, Αύγουστος 25, 2017 - 20:45
Κείμενο ανακοίνωσης: 

Οι φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα Λογοτεχνικής Μετάφρασης του κ. Νικολάου, καθώς και εκείνοι που δικαιούνται να εξεταστούν στο μάθημα 'Κριτική της Λογοτεχνικής Μετάφρασης' το οποίο διδάχθηκε κατά το εαρινό εξάμηνο, ενημερώνονται πως:

α) για όλα τα μαθήματα, προθεσμία κατάθεσης των απαλλακτικών εργασιών (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: literarytranslation.ionian@gmail.com), ορίζεται η τελευταία ημέρα της εξεταστικής περιόδου και ώρα 14.00.

β) Τα κείμενα για τα δύο σκέλη της Λογοτεχνικής Μετάφρασης ΙΙ (Στ' εξάμηνο) παραμένουν, και για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου, τα ίδια όπως είχαν οριστεί κατά το εαρινό εξάμηνο 2017, και βρίσκονται στο e-class. Δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά τις οδηγίες για τα υπόλοιπα μαθήματα/εξάμηνα Λογοτεχνικής Μετάφρασης (ελεύθερη επιλογή).

γ) Οι οδηγίες για το μάθημα της 'Κριτικής Λογοτεχνικής Μετάφρασης' δεν αλλάζουν από αυτές που έχουν αναρτηθεί κατά το εαρινό εξάμηνο στον ιστότοπο του Τμήματος (βλ. http://dflti.ionio.gr/el/node/3106). Με την διαφορά πως, πέραν της ατομικής απαλλακτικής εργασίας, δεν υποχρεούνται οι φοιτητές να συντάξουν τα μικρά κείμενα που αναφέρονται στην ίδια ανακοίνωση (επόμενη παράγραφός, σχετ. ομαδικές εργασίες.)

Ο εξεταστής
Π. Νικολάου
Μέσω Γραμματείας