Διαδοχική Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά VI

Κωδικός: 
I3149
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΔΔ2506
Διδακτικές Μονάδες: 
3.00
Μονάδες ECTS: 
11.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
3
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Εντατικό πρακτικό σεμινάριο το οποίο εστιάζει στην θεωρία και την πρακτική της διαδοχικής διερμηνείας, καλύπτοντας 40 ώρες μαθημάτων και επιπλέον 40-50 ώρες ομαδικής εξάσκησης, μελέτης και προετοιμασίας. Εφόσον οι φοιτητές έχουν ήδη αποκτήσει εξοικείωση με τη διαδικασία λήψης σημειώσεων από το προηγούμενο εξάμηνο, κάθε μάθημα αποκτά συγκεκριμένο αντικείμενο έρευνας μεγαλύτερης δυσκολίας και εξειδίκευσης, το οποίο λειτουργεί ως θέμα συνεδρίου και οι διδασκόμενοι προετοιμάζονται συγκεκριμένα για αυτό εκ των προτέρων, όπως σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Οι ομιλίες εργασίας γίνονται μεγαλύτερες σε διάρκεια, με πυκνότερα νοήματα και άλλες πρακτικές δυσκολίες, ώστε οι διδασκόμενοι να εξασκούνται στη διαχείριση τους, στην αντικειμενικότητα και στην προσαρμοσιμότητα του διερμηνέα. Η διδασκαλία γίνεται βάσει πρωτότυπου υλικού και ομιλιών που άπτονται της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς επικαιρότητας. Επιπλέον οι φοιτητές ενημερώνονται αναλυτικά, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, σχετικά με τη δεοντολογία του επαγγέλματος. Επίσης, πέρα από το καθιερωμένο "θέμα συνεδρίου" της εβδομάδας, κάθε φοιτητής αναλαμβάνει τη συνοπτική παρουσίαση συγκεκριμένου θέματος επικαιρότητας/διεθνών σχέσεων/ιστορικών συμβάντων σε κάθε μάθημα, ώστε να εμπλουτίζονται οι γενικές γνώσεις των διδασκόμενων.
Αξιολόγηση: Στις εξετάσεις εξαμήνου οι φοιτητές καλούνται να διερμηνεύσουν μέσω της διαδικασίας λήψης σημειώσεων μια ομιλία διάρκειας 15-18 λεπτών.

Βασική βιβλιογραφία: 
Kalina, S. (1998), Strategische Prozesse beim Dolmetschen, Tübingen:G. Narr. Matyssek, H. (1989), Handbuch der Notizentechnik für Dolmetscher, Heidelberg: J. Groos.