Γραπτός λόγος - γαλλικά

Ελληνικά
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
Erasmus Course
Διδακτικές Μονάδες: 
0.00
Μονάδες ECTS: 
4.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Πληροφορίες μαθήματος: 

Στο μάθημα επιχειρείται η εξοικείωση των φοιτητών με την ανάγνωση και κατανόηση χαμηλής και μέτριας δυσκολίας γαλλικών κειμένων από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο αλλά και από τη γαλλική λογοτεχνία. Εντοπίζονται μορφολογικά και συντακτικά φαινόμενα που εμφανίζουν δυσκολίες στους μη γαλλόφωνους ομιλητές και επιχειρείται η προσπέλασή τους μέσα από ασκήσεις γραμματικής και σύνταξης. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ακολουθία των χρόνων, στις αντωνυμίες, στις εγκλίσεις των ρημάτων, στους υποθετικούς λόγους, στη χρήση των επιθέτων, στην απόδοση του κατηγορουμένου, στις χρήσεις του conditionnel, της υποτακτικής κλπ. Το μάθημα διεξάγεται αποκλειστικώς στα γαλλικά.

Διδάσκοντες: 
Βασική βιβλιογραφία: 
Riegel, M. Pellat, J.-Ch. – Rioul, R. (1994), Grammaire méthodique du français, Paris: PUF/Quadrige. Costaouec, D. - Guérin, F. (2007), Syntaxe fonctionnelle : théorie et exercices, Rennes: PUR