Στοιχεία Φυσικών Επιστημών

Κωδικός: 
E1191
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΓΠ2300
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Αναφορά σε θεμελιώδεις έννοιες και δεδομένα από διάφορα γνωστικά πεδία των θετικών επιστημών. Επιδιώκεται τόσο η απόκτηση ορισμένων βασικών γνώσεων πανεπιστημιακού επιπέδου όσο και η ανάπτυξη της ικανότητας περαιτέρω εμβάθυνσης σε πιο συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της διαδικασίας μετάφρασης επιστημονικών και τεχνικών κειμένων.

Βασική βιβλιογραφία: 
Segré, E. (2000), Ιστορία της Φυσικής από την πτώση των σωμάτων έως τα ραδιοκύματα (τόμος Α’), Αθήνα: Δίαυλος. Segré, E. (2000), Ιστορία της Φυσικής από τις ακτίνες Χ έως τα κουάρκ (τόμος Β’), Αθήνα: Δίαυλος. Σημειώσεις (περίπου 200 σελίδες).

Πρόσφατες ανακοινώσεις