Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός II (κείμενα τέχνης, φιλοσοφίας και πολιτικής στον 21ο αιώνα)

Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΝΕΠ02
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 
Στόχοι μαθήματος - Μεθοδολογία: 
Με σημεία αναφοράς σύγχρονα κείμενα και απόψεις των Hobsbawm, Derrida, Touraine, Habermas, αλλά και των Arthur C. Danto, Bruno Latour, John Gray, Éric Hazan, Deyan Sudjic και άλλων, επιχειρείται η προσέγγιση και αποκωδικοποίηση του μετανεωτερικού κόσμου. Τα αναφερόμενα κείμενα προτείνονται στο πρωτότυπο για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του ΤΞΓΜΔ, με στόχο τη διεύρυνση των μεταφραστικών τους δεξιοτήτων.

Από την νεωτερική ανατροπή στην μεταμοντέρνα κατάσταση, μια σειρά ερωτημάτων και των (πιθανών) απαντήσεών τους.

Ποιά είναι η άρχουσα τάξη σήμερα; Οι πολιτικές ελίτ; Από τί αντικαταστάθηκαν οι νεωτερικοί μύθοι, που με τη σειρά τους είχαν αντικαταστήσει τους θρησκευτικούς του Μεσαίωνα; Πού οδήγησε η «απομάγευση» του σύγχρονου κόσμου; Πόσο άλλαξε ο άνθρωπος, κατά πόσον απέβαλε σκοτεινούς δεσμούς θρησκείας, εμμονές φυλετικής ανωτερότητας και κρίσεις εθνικής ματαιοδοξίας; Πόσο δικαιώθηκαν οι Θετικιστές από την πραγματοποιηθείσα «πρόοδο», ή οι Μαρξιστές για την επαγγελθείσα «αταξική κοινωνία»; Είναι η ανθρωπότητα οικουμενική ή, απλώς, παγκοσμιοποιημένη; Η ίδια η έννοια του «πανανθρώπινου» πολιτισμού μήπως είναι ένας ακόμη νεωτερικός μύθος; Γιατί δεν τερματίστηκαν οι πόλεμοι; Πώς εξηγείται η βαρβαρότητα της τρομοκρατίας; Ως επιστροφή στον Μεσαίωνα, ή ως πραγμάτωση ενός ζοφερού μέλλοντος; Γιατί η επιστήμη δεν μας έκανε ευτυχισμένους, όπως προέβλεπαν οι Ωφελιμιστές; Είναι η τεχνολογία επιστήμη ή, απλώς, μια νέα «μαγεία» που πλέκει αόρατα δεσμά;

Αξιολόγηση: Προφορικές παρουσιάσεις 60%, αξιολόγηση θεμάτων και δομής μαθήματος 20%. Τελική εργασία 20%. Δεν ακολουθείται η γνωστή διαδικασία των εξετάσεων.

Σημειώσεις: 
E-class: "Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός ΙΙ" ΝΕΠ ΙΙ (Η')
Ενδεικτική βιβλιογραφία: 
Louis Althusser, Des rêves d'angoisse sans fin: récits de rêves, 1941-1967, suivi de Un meurtre à deux, 1985. Arthur C. Danto, After the End of Art, 1997. Jacques Derrida, Spectres de Marx. L’État de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale, 1993. John Gray, Al Qaeda and What It Means to be Modern, 2007. Jürgen Habermas, Die postnationale Konstellation: Politische Essays, 1998. Jürgen Habermas, Zur Verfassung Europas. Ein Essay, 2011. Eric Hazan, La dynamique de la révolte. Sur des insurrections passées et d’autres à venir, 2015. Eric Hobsbawm, Fractured Times. Culture and Society in the Twentieth Century, 2013. Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symmétrique, 1997. Deyan Sudjic, B is for Bauhaus, 2014. Alain Touraine, La Fin des Sociétés, 2013. (Πλήρης βιβλιογραφία στην μονογραφία του διδάσκοντος, βλ. παρακάτω)
Βασική βιβλιογραφία: 
Παπαδημητρίου, Ν. "Ένα μετανεωτερικό Requiem. Θέματα ευρωπαϊκής φιλοσοφίας, τέχνης και πολιτικής στον 21ο αιώνα", Εκδόσεις Δαρδανός/Gutenberg, Αθήνα 2017.