Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση ΙΙ

Κωδικός: 
E1204
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΓΠ2702
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Το μάθημα περιλαμβάνει: Αναλυτική εισαγωγή στη φιλοσοφία και την κοινωνική και πολιτική της λειτουργία. Εισαγωγή στο αντικείμενο της Αισθητικής ως φιλοσοφικής επιστήμης. Εξέταση του «αισθητικού κειμένου» ως ιδιαίτερου τύπου σημειωτικού φαινομένου, με έμφαση στην έννοια της καλλιτεχνικής πολυσημίας. Βάσει των ανωτέρω και μετά τη διατύπωση της γενικής θεωρίας του έργου τέχνης ως απαραίτητου εργαλείου, ακολουθεί η προσπέλαση ζητημάτων που αφορούν στην προβληματική της «διασημειωτικής μετάφρασης», κυρίως στον βαθμό που αυτά άπτονται του αισθητικού και καλλιτεχνικού πεδίου και της μεταφρασιολογίας του «αισθητικού κειμένου».

Βασική βιβλιογραφία: 
Λαζαράτος, Γ. (2004), Τέχνη και πολυσημία, Αθήνα: Παπαζήσης. Λαζαράτος, Γ. (2007), Umberto Eco: Διασημειωτική μετάφραση, Αθήνα: Παπαζήσης.