Τεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά Ι

Κωδικός: 
T3090
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΤΜ2505-1Θ
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
3
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία των τεχνικών κειμένων της γερμανικής και ελληνικής γλώσσας, οι βασικές αρχές της τεχνικής μετάφρασης με κείμενα συγκεκριμένου τεχνικού περιεχομένου όπως οι οδηγίες χρήσης, οι εσώκλειστες οδηγίες φαρμακευτικών σκευασμάτων και η επικοινωνία ρίσκου στα ειδικά κείμενα.

Βασική βιβλιογραφία: 
Göpferich, S. (1998), Interkulturelles Technical Writing: Fachliches adressatengerecht vermitteln. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tübingen: Narr. Göpferich, S. (2006), Textproduktion im Zeitalter der Globalisierung, Tübingen: Stauffenburg. Jüngst, H. (2002), “Young Girls, Cats, and Camcorders”, Online Magazine of the Visual Narrative - ISSN 1780-678X, September 2002, issue 4. Schmitt, P. A. (1999), Translation und Technik, Tübingen: Stauffenburg. Παριανού, Α. (2004), «Διαπολιτισμική Ειδική Επικοινωνία», Επιστημονική Επετηρίδα 1999-2003, Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, 299-424.

Πρόσφατες ανακοινώσεις