Δίκαιο

Ελληνικά
Κωδικός: 
A1074
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΔΙ0200
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Ειδίκευση: 
Πληροφορίες μαθήματος: 

Το μάθημα πραγματεύεται τα εξής θέματα: βασικές νομικές έννοιες, δικαιοπραξίες, κατηγορίες συμβάσεων (συλλογικές και ατομικές εργασιακές συμβάσεις, συμβάσεις έργου, συμβάσεις μαθητείας, εγγυήσεις, ενεχυριάσεις, χρεωστικά ομόλογα), εταιρείες (ιδρυτικές πράξεις, καταστατικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών, γενικές συνελεύσεις, διαλύσεις, εκκαθαρίσεις), κληρονομική διαδοχή, διαθήκες (είδη διαθηκών, εγκυρότητα, δημοσίευση, περιουσιακά στοιχεία), εργασιακό καθεστώς και εργασιακές σχέσεις.

Διδάσκοντες: 
Βασική βιβλιογραφία: 
Μάνεσης, Α. (1980), Συνταγματικό Δίκαιο, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας. Σπηλιωτόπουλος, Ε. (2005), Ελληνικό Δημόσιο Δίκαιο, Αθήνα: Πατάκης. Παντελής, Α., Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου, Αθήνα : Λιβάνη (2η έκδοση). Φατούρος, Α. - Πλιάκος Α. (2000), Κεφάλαια Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου, Σάκκουλας.