Πολιτική ποιότητας

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ), εφαρμόζει πολιτική διασφάλισης ποιότητας ως μέρος του στρατηγικού του σχεδιασμού, η οποία αναπτύσσεται και εξειδικεύεται με τη συμμετοχή και εξωτερικών φορέων στους τομείς δράσης του και, ειδικότερα, στην εκπλήρωση των απαιτήσεων ποιότητας των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος. Η Πολιτική Ποιότητας, που έχει θεσπιστεί από το Τμήμα, στοχεύει στην παροχή ανώτατης εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας στους τομείς της Μετάφρασης και της Διερμηνείας και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενισχύει την έρευνα και μάθηση τόσο για τους φοιτητές όσο και για το ακαδημαϊκό προσωπικό.

Η Πολιτική Ποιότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας εναρμονίζεται απόλυτα με την Πολιτική Ποιότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου και εξυπηρετεί τους ίδιους ακαδημαϊκούς, μαθησιακούς και ερευνητικούς στόχους. Ειδικότερα, για την υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας εφαρμόζονται οι παρακάτω διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας.

Έλεγχος της καταλληλότητας της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών

Η καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών ελέγχεται συστηματικά μέσω της περιοδικής μερικής αναθεώρησής του και της συνεχούς προσαρμογής του στις επιταγές της αγοράς εργασίας καθώς και στις εξελίξεις της οικείας επιστήμης. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέσα από τη συνεργασία μεταξύ των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού, με βάση τα αποτελέσματα των διαρκών αξιολογήσεων εκ μέρους των φοιτητών, αλλά και με την τεχνική υποστήριξη των μελών του διοικητικού προσωπικού του Τμήματος.

Επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Το Τμήμα διαμορφώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προς απόκτηση προσόντα των φοιτητών/ριών του λαμβάνοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε μαθήματος αναφέρονται αναλυτικά στα Περιγράμματα Μαθημάτων (Παράρτημα Β5). Στο σύνολό τους, τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προς απόκτηση προσόντα των φοιτητών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας αντιστοιχούν στο έκτο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και προκύπτουν από τον συνδυασμό των προσφερόμενων γνωστικών αντικειμένων της Μετάφρασης και της Διερμηνείας και των δράσεων του Τμήματος για τη σύνδεση των εκπαιδευόμενων μεταφραστών και διερμηνέων με τη σύγχρονη αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα:

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές της Ειδίκευσης Μετάφρασης είναι σε θέση να διαθέτουν:

 • επιστημονική γνώση και κατάρτιση για να παράγουν ποιοτική μετάφραση από και προς τα ελληνικά και τις δύο γλώσσες εργασίας τους σε ποικίλα κείμενα: γενικά (δημοσιογραφικά), ειδικά (οικονομικά, νομικά, πολιτικά, τεχνικά), λογοτεχνικά και οπτικοακουστικά
 • θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την επίλυση των μεταφραστικών δυσκολιών
 • γνώσεις τεκμηρίωσης βάσει των έντυπων και ηλεκτρονικών πηγών αλλά και της διεθνούς βιβλιογραφίας
 • ικανότητες και δεξιότητες διαχείρισης μεταφραστικών ομάδων, ποιοτικής επιμέλειας μεταφρασμένων κειμένων και ιστοσελίδων
 • εξειδίκευση στον τομέα του υποτιτλισμού, με γνώσεις χωροχρονισμού και ενημέρωση σχετικά με τα πρότυπα της σύγχρονης αγοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • αξιόλογη εμπειρία από την επαφή με συνεργαζόμενους εξωτερικούς φορείς (μέσω της πρακτικής άσκησης)
 • ενημέρωση για τις συνθήκες της αγοράς εργασίας (μέσω των ημερίδων με συλλόγους επαγγελματιών μεταφραστών)
 • γνώσεις διαχείρισης σύγχρονων μεταφραστικών εργαλείων (SDL Trados, Matecat, Memsource)
 • κριτική και αυτοκριτική σκέψη.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές της Ειδίκευσης Διερμηνείας είναι σε θέση να διαθέτουν:

 • επιστημονική γνώση και κατάρτιση για να παράγουν υψηλού επιπέδου ταυτόχρονη και διαδοχική διερμηνεία
 • θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την επίλυση των διερμηνευτικών δυσκολιών
 • γνώσεις τεκμηρίωσης βάσει των έντυπων και ηλεκτρονικών πηγών αλλά και της διεθνούς βιβλιογραφίας
 • αξιόλογη εμπειρία από την επαφή με συνεργαζόμενους εξωτερικούς φορείς (μέσω της πρακτικής άσκησης)
 • ενημέρωση για τις συνθήκες της αγοράς εργασίας (μέσω των ημερίδων με συλλόγους επαγγελματιών διερμηνέων, της πρακτικής άσκησης και της συμμετοχής τους σε ακαδημαϊκά και άλλα συνέδρια)
 • κριτική και αυτοκριτική σκέψη
 • γνώσεις μεθόδων διαχείρισης άγχους.

Προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου

Το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία προσαρμογής στις επιστημονικές εξελίξεις και στις νέες διδακτικές μεθόδους. Παράλληλα, οι φοιτητές καλούνται με αξιολογήσεις να επισημάνουν τα θετικά και αρνητικά στοιχεία των διδασκόμενων μαθημάτων, τα οποία λαμβάνονται υπόψη από το διδακτικό προσωπικό με σκοπό την επίτευξη των καλύτερων δυνατών μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού

Το Τμήμα μεριμνά ώστε το διαπιστωμένο υψηλό επίπεδο του διδακτικού προσωπικού να ανανεώνεται συνεχώς μέσω του παραγόμενου ακαδημαϊκού έργου και, ταυτόχρονα, να αξιοποιείται μέσω της πραγματοποίησης διοικητικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου.
Προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας
Το ερευνητικό έργο των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας προωθείται μέσω:

 • των ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει το διδακτικό προσωπικό,
 • των εργαστηρίων που δραστηριοποιούνται στο Τμήμα και στα οποία συμμετέχουν καθηγητές και φοιτητές προπτυχιακού, μεταπτυχιακού, διδακτορικού και μεταδιδακτορικού επιπέδου,
 • των προσωπικών δημοσιεύσεων που προκύπτουν μέσα από τα ανωτέρω και ατομικές έρευνες των μελών του διδακτικού προσωπικού,
 • της έκδοσης επιστημονικών περιοδικών διεθνούς εμβέλειας
 • της διοργάνωσης επιστημονικών και διεπιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων.

Τρόποι σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα

Το καινοτόμο ερευνητικό έργο των καθηγητών του Τμήματος ενσωματώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη διδασκαλία των μαθημάτων, ώστε να αναβαθμίζει συνεχώς το πρόγραμμα σπουδών, παρακολουθώντας ταυτόχρονα τις εξελίξεις της οικείας επιστήμης και τις νέες ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές ενθαρρύνονται στη διεξαγωγή και παρουσίαση ακαδημαϊκών ερευνών καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

Επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας

Το Τμήμα διεξάγει έρευνα για την ανταπόκριση που έχουν οι παρεχόμενες γνώσεις στην αγορά εργασίας, ώστε να προσαρμόζεται διαρκώς στις επιταγές της εποχής, και πραγματοποιεί συχνά σεμινάρια και ημερίδες με επαγγελματίες μεταφραστές και διερμηνείς καθώς και απόφοιτους του Τμήματος με σκοπό την ενημέρωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών για την αγορά και τους τομείς ζήτησης. Τα εργαστηριακά μαθήματα διδάσκουν στους φοιτητές την εφαρμογή στην πράξη των θεωρητικών γνώσεων που έχουν ήδη λάβει από σχετικά μαθήματα. Παράλληλα, το Τμήμα προωθεί την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης από τους φοιτητές, για να τους δώσει την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την αγορά εργασίας.

Ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας
Τα Διοικητικά Όργανα του Τμήματος συνεργάζονται αρμονικά με τις υπηρεσίες της Γραμματείας, της Βιβλιοθήκης και της Φοιτητικής Μέριμνας με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών και την βέλτιστη εξυπηρέτηση των φοιτητών και των καθηγητών. Επίσης, οι διαδικτυακές πλατφόρμες (OpenCourses, e-class, gram-web) εξυπηρετούν φοιτητές και καθηγητές όσον αφορά στην κοινοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και στην ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών και τις δηλώσεις μαθημάτων.

Διενέργεια ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος

Κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους γίνεται ανασκόπηση του διδακτικού και ακαδημαϊκού έργου καθώς και εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των διδακτικών και ερευνητικών διαδικασιών του. Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης συνεργάζεται στενά με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου ώστε να αξιολογούν τις διαδικασίες και να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ποιότητας για τη λειτουργία του Τμήματος, προτείνοντας αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις και βελτιωτικές ενέργειες.

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΣ

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας θέτει συνεχώς νέους στόχους για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου και την προώθησή του. Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα έχει θέσει τέσσερεις στρατηγικούς στόχους, οι οποίοι περιγράφονται –μαζί με τις αντίστοιχες δράσεις- στο Παράρτημα Β6 και συνοψίζονται στα εξής:

 • ενίσχυση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου μέσω της επικαιροποίησης του ΠΠΣ, της εισαγωγής νέων μεθόδων και της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος
 • ενίσχυση και προαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας και της καινοτομίας μέσω της στήριξης των ερευνητικών προγραμμάτων σε κάθε επίπεδο φοίτησης
 • περαιτέρω σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την αγορά εργασίας και ισχυροποίηση της κινητικότητας και της εξωστρέφειας του ΤΞΓΜΔ μέσω των νέων τεχνολογιών, των προγραμμάτων διεθνών συνεργασιών και την προώθηση των έργων του ΤΞΓΜΔ
 • αναβάθμιση των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού σε συνεργασία με τις Πρυτανικές Αρχές και τη Σύγκλητο.
 • Οι δράσεις τις οποίες στοχεύει να αναλάβει το Τμήμα για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων περιλαμβάνουν, σε γενικές γραμμές, την επικαιροποίηση των μαθημάτων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων του ΠΠΣ, τη βελτίωση των απαιτούμενων εργαλείων για τη διδακτική διαδικασία, τη διεύρυνση των συνεργασιών με Πανεπιστήμια τους Ελλάδος και του Εξωτερικού με σκοπό τόσο τη συμμετοχή του Τμήματος σε καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα όσο και τη διεξαγωγή συνεδρίων και ημερίδων με πρωτότυπα και επίκαιρα επιστημονικά και διεπιστημονικά θέματα, που θα διευρύνουν τους ορίζοντες των φοιτητών και θα ανανεώνουν το ενδιαφέρον τους για την επιστήμη. Επίσης, το Τμήμα στοχεύει στην αύξηση των συνεργασιών με φορείς πρακτικής άσκησης, ώστε όλο και περισσότεροι φοιτητές να έρχονται σε επαφή με την αγορά εργασίας και να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε φορείς που τους ενδιαφέρουν και σχετίζονται με τους μελλοντικές τους επιδιώξεις.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Οι στρατηγικοί στόχοι της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας επικοινωνούνται κυρίως μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος και των ερευνητικών εργαστηρίων του. Το κείμενο της Πολιτικής Ποιότητας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος, ώστε να είναι διαθέσιμο στους νεοεισαχθέντες φοιτητές αλλά και σε μαθητές που ενδιαφέρονται να δηλώσουν το Τμήμα στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Ο Οδηγός Σπουδών, ο οποίος διέπεται από την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος είναι, επίσης, αναρτημένος στην ιστοσελίδα, όπως και το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών του εκάστοτε τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Τέλος, το ερευνητικό και συγγραφικό έργο των μελών τους ακαδημαϊκής μονάδας δημοσιοποιείται: α) μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος και της ιστοσελίδας του Ιονίου Πανεπιστημίου, β) μέσω των ιστοσελίδων Ευρωπαϊκών Φορέων, γ) μέσω Πρακτικών Συνεδρίων και Ημερίδων που (συν)διοργανώνει το Τμήμα, δ) μέσω των Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων, ε) μέσω ελληνικών και διεθνών περιοδικών, στ) μέσω ελληνικών και ξένων εκδοτικών οίκων, ζ) μέσω ιστοσελίδων συλλόγων επαγγελματιών μεταφραστών και διερμηνέων, η) μέσω ιστοσελίδων ακαδημαϊκών τμημάτων της Ελλάδας και της αλλοδαπής, θ) μέσω επαγγελματικών φορέων υποδοχής φοιτητών για Πρακτική Άσκηση, ι) μέσω ηλεκτρονικών και έντυπων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (κυρίως όσον αφορά στις συχνές επαφές του Τμήματος με την τοπική κοινωνία), ια) μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Συνημμένα αρχεία: