Η θέση μας για τη λογοκλοπή

Λογοκλοπή είναι η ιδιοποίηση ξένης πνευματικής δημιουργίας με ανήθικο, παράνομο τρόπο. (Πηγή: Λεξικό της κοινής νεοελληνικής / Τριανταφυλλίδη).

Εάν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα, μπορείτε να ανατρέξετε στις συχνές ερωτήσεις της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Η θέση μας

Η ακαδημαϊκή κοινότητα του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ι.Π. τάσσεται εναντίον της λογοκλοπής, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ασχέτως προθέσεων των λογοκλόπων, μεγέθους ή άλλων περιστάσεων.

Πλέον, στην Αίτηση για κατοχύρωση θέματος πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας, θα συμπεριλαμβάνεται το εξής:

Ως φοιτητής του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ι.Π., δηλώνω ρητά ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, η παρούσα εργασία δεν προσβάλλει κάθε μορφής δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, προσωπικότητας και προσωπικών δεδομένων τρίτων, δεν περιέχει έργα/εισφορές τρίτων για τα οποία απαιτείται άδεια των δημιουργών/δικαιούχων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής συμπεριλαμβανομένων δημοσιευμένων μεταφράσεων, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον και πληρούν τους κανόνες της επιστημονικής παράθεσης.

Η παρούσα εργασία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του φοιτητή («συγγραφέας/δημιουργός») που την εκπόνησε. Στο πλαίσιο της πολιτικής ανοικτής πρόσβασης ο συγγραφέας/δημιουργός εκχωρεί στο Iόνιο Πανεπιστήμιο και στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, μη αποκλειστική άδεια χρήσης του δικαιώματος αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημόσιου δανεισμού, παρουσίασης στο κοινό και ψηφιακής διάχυσής τους διεθνώς, σε ηλεκτρονική μορφή και σε οποιοδήποτε μέσο, για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, άνευ ανταλλάγματος και για όλο το χρόνο διάρκειας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για μελέτη και ανάγνωση δεν σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του συγγραφέα/δημιουργού ούτε επιτρέπει την αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εμπορική χρήση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «μεταφόρτωση» (downloading), «ανάρτηση» (uploading), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά της εργασίας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του συγγραφέα/δημιουργού. Ο συγγραφέας/δημιουργός διατηρεί το σύνολο των ηθικών και περιουσιακών του δικαιωμάτων.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις εργασίες, μπορείτε να διαβάσετε τον Κανονισμό Πτυχιακών του Τμήματος και τις οδηγίες κατάθεσης Πτυχιακών/Διπλωματικών εργασιών και Διδακτορικών διατριβών από την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου.