Κατάθεση εργασιών στα μαθήματα του κ. Παπαδημητρίου

Διάστημα ισχύος: 
05/09/2012

Η κατάθεση εργασιών στα μαθήματα

Γαλλία Ι & ΙΙ, Γαλλική Λογοτεχνία, Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

θα γίνεται, προσωπικά από τους φοιτητές/φοιτήτριες στον διδάσκοντα, κατα τις ώρες εξετασης και στις αίθουσες που εξετάζονται τα παραπάνω μαθήματα, σύμφωνα με το προγράμμα.

Το ίδιο ισχύει και για το μάθημα Παγκόσμιος Λογοτεχνία Ι & ΙΙ,

για το οποίο οι εργασίες επίσης μπορούν να κατατεθούν κατα τις ώρες εξέτασης και στις αίθουσες που εξετάζονται τα παραπάνω μαθήματα.