ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ι.Μ.Δ. ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διάστημα ισχύος: 
26/09/2019 bis 30/06/2020

Eπισυνάπτεται ανακοίνωση για εκπροσώπηση των φοιτητών της σχολής Ι.Μ.Δ στα όργανα της σχολής.

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ