Προθεσμία αποστολής εργασιών στην κ. Τσίγκου (Σεπτέμβριος 2019)

Διάστημα ισχύος: 
27/08/2019 bis 29/09/2019

Ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής εργασιών στην κα Τσίγκου ορίζεται η 29η Σεπτεμβρίου 2019. Ηλεκτρονική διeύθυνση αποστολής: tsigoum@yahoo.gr

 Η Διδάσκουσα

Μ.Τσίγκου

Μέσω Γραμματείας