Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2019 - Ν. Παπαδημητρίου

Διάστημα ισχύος: 
22/07/2019 bis 02/09/2019

Τα μαθήματα του διδάσκοντος δεν βαθμολογούνται με την διαδικασία των εξετάσεων. Ο βαθμός κατοχυρώνεται μετά την κατάθεση των αξιολογήσεων και των εργασιών που παρουσιάστηκαν, στο τέλος της εξεταστικής. Στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου γίνονται δεκτές μόνον εργασίες και αξιολογήσεις όσων δεν πρόλαβαν να τις συντάξουν και να τις καταθέσουν στις προηγούμενες εξεταστικές. Οι εργασίες, ως τελικές ασκήσεις, πρέπει να συνοδεύονται οπωσδήποτε από την αξιολόγηση σύμφωνα και με τα όσα ειπώθηκαν κατά την διάρκεια των μαθημάτων, για την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης. Υπενθυμίζεται πως και οι αξιολογήσεις είναι εργασίες, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΜ, μάθημα-εξάμηνο) και με συγκεκριμένη έκταση και δομή (αναλυτική αυτο-αξιολόγηση και αιτιολογημένη κριτική του μαθήματος σε σελίδα Α4, χειρόγραφη ή δακτυλογραφημένη). Εξυπακούεται πως αξιολόγηση δεν μπορούν να καταθέσουν παρά μόνον όσες και όσοι παρακολούθησαν συστηματικά τα μαθήματα και συμμετείχαν ουσιαστικά σε αυτά.

Κατάθεση αξιολογήσεων και εργασιών: Εισαγωγή στην Δυτική Λογοτεχνία Ι και ΙΙ, Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου, 11.00-11.30, Γαλλία, χώρα και πολιτισμός Ι και ΙΙ, Γαλλική Λογοτεχνία Ι και ΙΙ, Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου, 11.30-12.00, Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Ι και ΙΙ τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου, 12.00-13.00, προσωπικώς στον διδάσκοντα στο γραφείο του στον Α' όροφο, στο κτίριο "Ασκληπιός".

 

Μέσω Γραμματείας
Ν. Παπαδημητρίου