Ανακοίνωση περί Εργασιών και Εξετάσεων-κ. Παπαδημητρίου

Διάστημα ισχύος: 
24/11/2011

 

Το μάθημα της Παγκόσμιας Λογοτεχνίας διδάσκεται και
εξετάζεται μόνον μέσω εβδομαδιαίων εργασιών και τελικής εργασίας, η οποία
εκπονείται υπό την επίβλεψη του διδάσκοντος. Έργο αναφοράς για το τρέχον
εξάμηνο, το μυθιστόρημα του Χέρμαν Μπρόχ Βιργιλίου
Θάνατος.

Τα μαθήματα Γαλλία: Χώρα και Πολιτισμός και Ιστορία της Γαλλικής Λογοτεχνίας, εξετάζονται στο τέλος του
εξαμήνου. Η βαθμολογία προέρχεται κατά 60% από τις εβδομαδιαίες
εργασίες/συμμετοχές και 40% από την τελική εξέταση. Η συμμετοχή σε όλο τον
κύκλο των μαθημάτων, με τις ανάλογες εργασίες, παρέχει την ευχέρεια επιλογής
τελικής εργασίας (με την επίβλεψη του διδάσκοντος), αντί της διαδικασίας της
εξέτασης.

Εργασίες, διαδικασίες και
διευκρινίσεις για τα παραπάνω θα πρέπει να συζητηθούν με τον διδάσκοντα κατά
την διάρκεια του εξαμήνου και πριν την ολοκλήρωσή του.